1

PSALAM 75 (74)

Bog – pravedni sudac

Zborovođi. Po napjevu »Ne razori!«
Psalam. Asafov. Pjesma.
2 Slavimo te, Bože, slavimo
i zazivamo ime tvoje,
pripovijedamo čudesa tvoja.


3 »Kad odredim vrijeme,
sudit ću po pravu.

4 Pa neka se strese zemlja sa stanovnicima svojim,
ja sam učvrstio stupove njezine.«


5 Drznike opominjem: »Ne budite drski!«,
bezbožnike: »Ne budite tako rogati!«

6 Ne dižite roga svog protiv Neba,
nemojte govoriti drsko na Boga!


7 Jer niti sa istoka niti sa zapada,
niti iz pustinje niti sa bregova?…

8 Bog je koji sudi:
ovoga snizuje, onog uzvisuje!

9 Jer je u Jahvinoj ruci pehar
pun vina pjenušava, začinjena mirisnim travama;
iz njega on napaja,
do taloga će ga iskapiti
i ispiti svi zlotvori svijeta.


10 A ja ću klicati dovijeka,
pjevat ću Bogu Jakovljevu.

11 Rogove ću polomiti bezbožniku,
a pravednik će podići glavu.