1 Proroštvo. Riječ Gospodnja Izraelu po Malahiji.
2

Ljubav Gospodnja prema Izraelu

Ljubio sam vas – govori Jahve, a vi pitate: »Po čemu si nas ljubio?« Ne bijaše li Ezav brat Jakovljev? – riječ je Jahvina –
3 ali Jakova sam zavolio, a Ezav mi omrznu: gradove mu u pustoš pretvorih, a baštinu njegovu dadoh pustinjskim šakalima. 4 Jer, rekne li Edom: »Bili smo smrvljeni, ali ćemo opet podići ruševine!« ovako kaže Jahve nad vojskama: Neka grade oni, a ja ću razgraditi! Zvat će ih zemljom bezbožničkom i narodom na koji se Jahve srdi dovijeka! 5 Vaše će oči vidjeti, i reći ćete: »Velik je Jahve preko granica zemlje izraelske.«

Optužba protiv svećenikâ

6 Sin časti oca, a sluga gospodara. Ali, ako sam ja otac, gdje je čast moja? Ako sam gospodar, gdje je strah od mene? To govori Jahve nad vojskama vama, svećenici, koji moje ime prezirete, a pitate: »Čime smo prezreli ime tvoje?« 7 Oskvrnjen kruh na mome prinosite žrtveniku i još pitate: »Čime te oskvrnusmo?« Time što kažete: »Stol je Jahvin stvar nevažna!« 8 A kada za žrtvu slijepu stoku prinosite, zar to nije zlo? I kad prinosite hromo i bolesno, zar to nije zlo? Donesi takvo što svome namjesniku, hoće li biti zadovoljan i dobro te primiti? – govori Jahve nad vojskama. 9 Sada umilostivite lice Božje da nam se smiluje. To donose ruke vaše, hoće li vas dobro primiti? – govori Jahve nad vojskama. 10 O kada bi tko od vas zatvorio vrata da mi zaludu ne palite ognja na žrtveniku! Niste mi mili – govori Jahve nad vojskama – i ne primam žrtve iz ruke vaše. 11 Jer od istoka do zapada veliko je ime moje među narodima, i na svakom mjestu prinosi se kâd i žrtva čista imenu mojemu, jer veliko je ime moje među narodima – govori Jahve nad vojskama. 12 Ali vi ga skvrnite kada govorite: »Stol je Gospodnji okaljan i hrana na njemu ni za što nije!« 13 Kažete još: »Gle, šteta truda!« i prezirete ga – govori Jahve nad vojskama. Kada dovodite stoku otetu, hromu i bolesnu, te je prinosite kao dar žrtveni, zar da to iz vaše ruke milostivo primim? – govori Jahve nad vojskama. 14 Proklet bio varalica koji u stadu ima ovna što mi ga je zavjetovao, a žrtvuje mi ovcu jalovicu. Jer ja sam velik kralj – govori Jahve nad vojskama – i strašno je ime moje među narodima.