1

I. OSLOBOĐENJE IZ EGIPTA

1. IZRAEL U EGIPTU

Nevolje Hebreja u Egiptu

Ovo su imena Izraelovih sinova koji su s Jakovom sišli u Egipat, svaki sa svojim domom:
2 Ruben, Šimun, Levi i Juda; 3 Jisakar, Zebulun i Benjamin; 4 Dan i Naftali; Gad i Ašer. 5 U svemu Jakovljevih potomaka bijaše sedamdeset duša. A Josip je već bio u Egiptu.
6 I umre Josip, a pomru i sva njegova braća i sav onaj naraštaj. 7 Ali su Izraelci bili rodni, namnožili se i silno ojačali, tako da su napučili zemlju.
8 Uto u Egiptu zavlada novi kralj koji nije poznavao Josipa. 9 I reče on svome puku: »Eto, sinovi su Izraelovi postali narod brojan i moćniji od nas. 10 Hajde, postupimo mudro s njima: spriječimo im porast, da se u slučaju rata ne pridruže našim neprijateljima, da ne udare na nas i napokon ne odu iz zemlje.«
11 I postaviše nad njima nadglednike da ih tlače teškim radovima. Tako su faraonu sagradili gradove-skladišta: Pitom i Ramses. 12 Ali što su ih više tlačili, oni se još više množili, napredovali i širili se, tako da su Egipćani strahovali od Izraelaca. 13 I Egipćani se okrutno obore na Izraelce. 14 Ogorčavali su im život teškim radovima: pravljenjem meljte i opeke, različitim poljskim poslovima i svakovrsnim naporima koje im nemilosrdno nametahu.
15 Egipatski se kralj obrati i na hebrejske babice, od kojih jednoj bijaše ime Šifra, a drugoj Pua, pa im naredi: 16 »Kad u porodu pomažete Hebrejkama, dobro pogledajte oba kamena sjedala: ako je muško dijete, ubijte ga; ako je žensko, neka živi.« 17 Ali su se babice bojale Boga i nisu činile kako im je naredio egipatski kralj, nego su ostavljale na životu mušku djecu. 18 Stoga egipatski kralj pozove babice pa im rekne: »Zašto ste tako radile i na životu ostavljale mušku djecu?« 19 Nato babice odgovore faraonu: »Hebrejke nisu kao egipatske žene. One su životne. Prije nego babica dođe k njima, one već rode.« 20 Bog je to babicama za dobro primio. Narod se množio i silno porastao. 21 A kako su se babice bojale Boga, on ih obdari potomstvom.
22 Onda faraon izda naredbu svemu svome narodu: »Svako muško dijete koje se rodi Hebrejima bacite u Rijeku! Na životu ostavite samo žensku djecu.«