1

I. DAVID I NJEGOVA RODOSLOVLJA

1. OD ADAMA DO IZRAELA

Tri velike skupine

Adam, Šet, Enoš,
2 Kenan, Mahalalel, Jared, 3 Henok, Metušalah, Lamek, 4 Noa, Šem, Ham i Jafet.
5

Jafetovci

Sinovi Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešek i Tiras.
6 Gomerovi sinovi: Aškenaz, Rifat i Togarma. 7 Javanovi sinovi: Eliša, Taršiš, Kitijci i Dodanci.
8

Hamovci

Hamovi sinovi: Kuš, Misrajim, Put i Kanaan.
9 Kuševi sinovi: Seba, Havila, Sabta, Rama i Sabteka; Ramini sinovi: Šeba i Dedan. 10 Kušu se rodi Nimrod, koji bijaše prvi vlastodržac na zemlji.
11 Od Misrajima potekli su Ludijci, Anamijci, Lehabijci, Neftuhijci, 12 Patrušani i Kasluhijci, od kojih su potekli Filistejci i Kaftorci. 13 Kanaan rodi Sidona, svog prvenca, i Heta, 14 i Jebusejce, Amorejce, Girgašane, 15 Hivijce, Arkijce, Sinijce, 16 Arvadijce, Semarijce i Hamatijce.
17

Šemovci

Šemovi sinovi: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud i Aram. Aramovi sinovi: Us, Hul, Geter i Mešek.
18 Arpakšadu se rodi Šelah, Šelahu se rodi Eber. 19 Eberu se rodiše dva sina: jednom bješe ime Peleg, jer se za njegova doba razdijelila zemlja. Njegovu je bratu bilo ime Joktan.
20 Od Joktana se rodiše Almodad, Šelef, Hasarmavet, Jerah, 21 Hadoram, Uzal, Dikla, 22 Obal, Abimael, Šeba, 23 Ofir, Havila i Jobab. Svi su to sinovi Joktanovi.
24

Od Šema do Abrahama

Šem, Arpakšad, Šelah,
25 Eber, Peleg, Rau, 26 Serug, Nahor, Tarah, 27 Abram, to jest Abraham. 28 Abrahamovi sinovi: Izak i Jišmael. 29 Ovo je njihovo rodoslovlje:

Jišmaelci

Jišmaelov prvenac Nebajot, zatim Kedar, Adbeel, Mibsam,
30 Mišma, Duma, Masa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Nafiš i Kedma. To su Jišmaelovi sinovi.
32 Sinovi Keture, Abrahamove inoče: ona rodi Zimrana, Jokšana, Medana, Midjana, Jišbaka i Šuaha. Sinovi Jokšanovi jesu: Šeba i Dedan. 33 Midjanovi su sinovi bili: Efa, Efer, Henok, Abida i Eldaa. Svi su oni bili Keturini sinovi.
34

Izak i Ezav

Abrahamu se rodi Izak; Izakovi su sinovi bili: Ezav i Izrael.
35 Ezavovi su sinovi bili: Elifaz, Reuel, Jeuš, Jalam i Korah. 36 Elifazovi su sinovi bili: Teman, Omar, Sefi, Gatan, Kenaz, Timna i Amalek. 37 Reuelovi su sinovi bili: Nahat, Zerah, Šama i Miza.
38

Seir

Seirovi su sinovi bili: Lotan, Šobal, Sibeon, Ana, Dišon, Eser i Dišan.
39 Lotanovi su sinovi bili: Hori i Homam; Lotanova je sestra bila Timna. 40 Šobalovi su sinovi bili: Alvan, Manahat, Ebal, Šefi i Onam. Sibeonovi su sinovi bili: Aja i Ana. 41 Anin je sin bio Dišon, a Dišonovi su sinovi bili: Hamram, Ešban, Jitran i Keran. 42 Eserovi su sinovi bili: Bilhan, Zaavan i Jaakan. Dišonovi su sinovi bili: Us i Aran.
43

Edomski kraljevi

Evo kraljeva koji su kraljevali u zemlji edomskoj prije nego je zavladao kralj sinova Izraelovih: Bela, sin Beorov; gradu mu je bilo ime Dinhaba.
44 Kad je umro Bela, na njegovo se mjesto zakraljio Jobab, sin Zareha iz Bosre. 45 Kad je umro Jobab, zakraljio se na njegovo mjesto Hušam iz temanske zemlje. 46 Kad je umro Hušam, zakraljio se na njegovo mjesto Bedadov sin Hadad, koji je potukao Midjance na Moapskom polju; gradu mu je bilo ime Avit. 47 Kad je umro Hadad, zakraljio se na njegovo mjesto Samla iz Masreke. 48 Kad je umro Samla, zakraljio se na njegovo mjesto Šaul iz Rehobota na Rijeci. 49 Kad umrije Šaul, zavlada Baal Hanan, Akborov sin. 50 Kad je umro Baal Hanan, zavladao je Hadad; gradu mu je bilo ime Pai. Žena mu se zvala Mehetabela. Bila je kći Matredova iz Me Zahaba.
51

Edomski knezovi

Kad je umro Hadad, nastali su knezovi u Edomu: knez Timna, knez Alva, knez Jetet,
52 knez Oholibama, knez Ela, knez Pinon, 53 knez Kenaz, knez Teman, knez Mibsar, 54 knez Magdiel i knez Iram. To su bili knezovi edomski.