1

Hvala mudrosti

Mudrost se sama slavi i sred puka svog se hvali.
2 Usta svoja otvara u zboru Svevišnjeg
i pred njegovom se moći proslavlja:
3 »Izađoh iz usta Svevišnjeg
i pokrih zemlju kao magla.
4 Na visinama nebeskim razapeh šator svoj
i prijestol moj bî stup od oblaka.
5 Obiđoh sama krug nebeski
i prošetah se dubinama bezdana.
6 U vlasti su mojoj valovi morski, i sva zemlja,
i svi narodi i puci.
7 Među svima njima tražila sam počinka
i na čijoj baštini da se nastanim.
8 Tada mi zapovjedi Stvoritelj sviju stvari
i koji me stvori odredi mjesto za šator moj
i reče: ‘Nastani se u Jakovu
i uđi u baštinu Izraelu.’
9 Prije vjekova, odiskona, on me stvorio
i neću prestati dovijeka.
10 Pred njim sam služila u svetom šatoru
i potom se nastanila na Sionu.
11 Dao mi je tako spokoj u milome gradu
i vlast mi je u Jeruzalemu.
12 Tako se ukorijenih u slavnom narodu,
na dijelu Gospodnjem, u baštini njegovoj.
13 Uzrastoh kao cedar na Libanu
i kao čempres na gori Hermonu.
14 Uzrastoh kao palma u Engadu
i kao ružičnjaci u Jerihonu.
Kao divna maslina u dolini,
uzrastoh kao makljen nad vodama.
15 Rasuh miomiris svoj kao cimet i drvo bagremovo
i zamirisah mirisom kao smirna izabrana,
kao galban, oniks i stakte
i kao vonj tamjanov u Šatoru.
16 Raširih grane svoje kao terebinta,
i grane su moje divne i ljupke.
17 Propupah kao trs mladicama ljupkim,
i cvjetovi su moji porod slave i bogatstva.

19 Dođite k meni svi koji me žudite
i nasitite se plodovima mojim.
20 Jer je spomen na mene slađi od meda
i baština moja od mednoga saća.
21 Koji me jedu, još više su me gladni,
i koji me piju, još više za mnom žeđaju.
22 Tko mene sluša, taj se ne stidi,
i tko sa mnom radi, taj ne griješi.«
23

Mudrost i Zakon

Sve je ovo Knjiga saveza Boga svevišnjeg,
Zakon koji nam je Mojsije odredio
kao baštinu zajednicama Jakovljevim.
25 On je mudrosti pun kao vode Fišona
i kao Tigris u dane proljetne;
26 on buja razborom kao Eufrat
i kao Jordan u vrijeme žetveno:
27 obiluje stegom kao Nil vodom
i kao Gihon u vrijeme berbe.
28 Prvi ga čovjek nije do dna spoznao
niti će ga posljednji istražiti.
29 Jer su misli njegove šire od mora
i namisli dublje od bezdana.
30 A ja sam kao jarak prekopan od rijeke
i kao vodotok doveden u perivoj.
31 I rekoh: »Natopit ću vrt svoj
i navodnit ću cvijetnjake svoje.«
I gle, od jarka mojeg rijeka postade,
a od rijeke more mi nasta.
32 Učinit ću da kao zora zasja nauk moj,
i svjetlost ću njegovu razaslati nadaleko.
33 Izlit ću nauk poput proroštva,
ostaviti ga pokoljenjima budućim.
34 Vidite: ne trudih se samo za sebe
nego za sve koji je traže.