1

Opomena

Ovako govori Jahve: »Nebesa su moje prijestolje,
a zemlja podnožje nogama!
Kakvu kuću da mi sagradite
i gdje da bude mjesto mog prebivališta?
2 Ta sve je moja ruka načinila
i sve je moje« – riječ je Jahvina.
»Ali na koga svoj pogled svraćam?
Na siromaha i čovjeka duha ponizna
koji od moje riječi dršće.«
3

Protiv krivog žrtvovanja

»Ima ih koji kolju bika, ali i ljude ubijaju;
žrtvuju ovcu, ali i psu vrat lome.
Netko prinosi žrtvu, ali i krv svinjsku;
prinose kâd, ali časte i kipove.
Kao što oni izabraše svoje putove
i duši im se mile gnusobe njihove,
4 tako ću i ja izabrati za njih nevolje nesmiljene,
pustit ću na njih ono čega se plaše.
Jer zvao sam, a nitko se ne odazva,
govorio sam, a nitko ne posluša,
nego su činili što je zlo u očima mojim,
izabrali ono što mi nije po volji.«
5

Apokaliptička pjesma

Poslušajte riječ Jahvinu,
vi koji od njegove riječi dršćete.
»Govore braća vaša koja na vas mrze
i odbacuju vas radi moga imena:
‘Neka se proslavi Jahve,
pa da radost vašu vidimo.’
Ali oni će biti postiđeni.«

6 Čuj! Buka iz grada,
glas iz Hrama!
Glas je to Jahve koji uzvraća
svojim neprijateljima.

7 Prije neg’ bolove oćutje,
eto je rodila.
Prije neg’ trudove osjeti,
porodi dječaka.

8 Tko je takvo što čuo,
tko je takvo što vidio?
Može li se zemlja
u jednom danu napučiti?
Može li se narod
odjednom roditi?
A tek što je osjetila trudove,
Sionka rodi sinove!
9 »Zar bih ja otvorio krilo materino
a da ono ne rodi?« – govori Jahve.
»Zar bih ja, koji dajem rađanje,
zatvorio maternicu?« – kaže Bog tvoj.

10 Veselite se s Jeruzalemom,
kličite zbog njega svi koji ga ljubite!
Radujte se, radujte s njime
svi koji ste nad njim tugovali!
11 Nadojite se i nasitite
na dojkama utjehe njegove
da se nasišete i nasladite
na grudima krepčine njegove.

12 Jer ovako govori Jahve:
»Evo, mir ću na njih kao rijeku svratiti
i kao potok nabujali
bogatstvo naroda.
Dojenčad ću njegovu na rukama nositi
i milovati na koljenima.
13 Kao što mati tješi sina,
tako ću i ja vas utješiti –
utješit ćete se u Jeruzalemu.«

14 Kad to vidite, srce će vam se radovati
i procvast će vam kosti k’o mlada trava.
Očitovat će se ruka Jahvina na njegovim slugama
i gnjev nad neprijateljima njegovim.

15 Jer, evo, dolazi Jahve s ognjem
– bojna su mu kola poput vihora –
da u jarosti gnjev svoj iskali
i prijetnje svoje u ognju žarkome.
16 Da, sudit će Jahve ognjem
i mačem svakom smrtniku:
pobijenih Jahvinih mnoštvo će biti.
17

Protiv poganskih misterija

Oni koji se posvećuju i čiste
u vrtovima iza onog jednog u sredini,
koji jedu svinjetinu, nečisto i miševe –
svi će zajedno izginuti, riječ je Jahvina.
18 Ja dobro poznajem
njihova djela i namjere njihove.

Jahvina slava među narodima

»Dolazim da saberem sve puke i jezike, i oni će doći i vidjeti moju slavu!
19 Postavit ću im znak i poslat ću preživjele od njih k narodima u Taršiš, Put, Lud, Mošek, Roš, Tubal i Javan – k dalekim otocima koji nisu čuli glasa o meni ni vidjeli moje slave – i oni će naviještati slavu moju narodima. 20 I dovest će svu vašu braću između svih naroda kao prinos Jahvi – na konjima, na bojnim kolima, nosilima, na mazgama i jednogrbim devama – na svetu goru svoju u Jeruzalemu« – govori Jahve – »kao što sinovi Izraelovi prinose prinos u čistim posudama u domu Jahvinu. 21 I uzet ću sebi između njih svećenike, levite« – govori Jahve.
22 »Jer, kao što će nova nebesa
i zemlja nova, koju ću stvoriti,
trajati preda mnom« – riječ je Jahvina –
»tako će vam ime i potomstvo trajati.

23 Od mlađaka do mlađaka,
od subote do subote,
dolazit će svi ljudi
da se poklone pred licem mojim« – govori Jahve.

24 »Izlazeći, gledat ću trupla ljudi
koji se od mene odmetnuše:
crv njihov neće umrijeti
i njihov se oganj neće ugasiti –
bit će na gadost svim ljudima.«