1 U onaj dan kaznit će Jahve mačem ljutim, velikim i jakim
Levijatana, zmiju hitru,
Levijatana, zmiju vijugavu,
i ubit će zmaja morskoga.
2

Jahvin vinograd

U onaj dan pjevajte mu,
vinogradu vinorodnom:
3 Ja, Jahve, njega čuvam,
svaki čas ga zalijevam,
i da ga tko ne ošteti,
danju i noću stražim.

4 Nema gnjeva u meni!
Nek’ se trnje i drač samo pojavi,
protiv njega ustat ću u boj,
svega ću ga sažgati!
5 Ili u moje nek’ dođe okrilje,
neka sklopi mir sa mnom,
mir neka sklopi sa mnom!
6

Milost Jakovu i kazna tlačitelju

Dolaze dani kad će se ukorijeniti Jakov,
razgranit’ se i procvasti Izrael,
i sav svijet plodovima napuniti.
7 Je li ga udario kako udari
one koji njega udarahu?
Je li ga ubio kako ubi
one koji njega ubiše?
8 Za kaznu ga potjera, izagna,
odnese ga silnim dahom svojim
u dan istočnjaka.
9 Tako će se okajati
bezakonje Jakovljevo;
a ovo je sve plod
oproštenja grijeha njegova.
Neka se smrve svi kamenovi žrtvenika
kao što se u prah drobi krečno kamenje!
Nek’ se više ne dižu ašere
i sunčani stupovi!
10 Jer opustje tvrdi grad,
naselje je poharano,
napušteno kao pustinja.
Telad ondje pase –
leži ondje, grmlje brsti.
11 Kad mu se osuše grane, lome ih,
dolaze žene i oganj pale.
Jer to je narod nerazuman,
zato ga neće žaliti Stvoritelj,
Tvorac mu se neće smilovati.
12

Proroštvo

Jahve će u dan onaj klasje vrijeći
od Eufrata do Potoka egipatskog,
i bit ćete pobrani jedan po jedan,
djeco Izraelova.
13 U onaj dan zatrubit će velika trublja,
i doći će izgubljeni u zemlji asirskoj,
i koji bijahu izgnani u zemlju egipatsku,
i poklonit će se Jahvi
na svetoj gori, u Jeruzalemu.