1

Podjela zemlje

‘A ovo su imena plemenâ: od krajnjega sjevera put Hetlona prema Ulazu u Hamat i Haser Enon, od damaščanskoga kraja na sjeveru duž Hamata, od istoka do zapada – dio Danov.
2 Uz područje Danovo, od istoka do zapada – dio Ašerov. 3 Uz područje Ašerovo, od istoka do zapada – dio Naftalijev. 4 Uz područje Naftalijevo, od istoka do zapada – dio Manašeov. 5 Uz područje Manašeovo, od istoka do zapada – dio Efrajimov. 6 Uz područje Efrajimovo, od istoka do zapada – dio Rubenov. 7 Uz područje Rubenovo, od istoka do zapada – dio Judin. 8 Uz područje Judino, od istoka do zapada neka bude pridržano područje koje ćete Jahvi prinijeti: dvadeset i pet tisuća lakata u širinu, a u dužinu kao svaki drugi dio, od istoka do zapada. U sredini neka bude Svetište.
9 To pridržano područje koje ćete Jahvi prinijeti neka bude dugačko dvadeset i pet tisuća lakata, široko deset tisuća. 10 To sveto, prineseno područje za svećenike neka bude na sjeveru dvadeset i pet tisuća lakata; prema zapadu široko deset tisuća, prema istoku široko deset tisuća; prema jugu dugačko dvadeset i pet tisuća. U sredini neka bude Jahvino svetište. 11 A posvećenim svećenicima, potomcima Sadokovim, koji su mi vjerno služili i nisu, kao leviti, zastranili kad su ono zastranili sinovi Izraelovi: 12 njima će pripasti dio od toga najsvetijeg područja zemlje, uz područje levitsko. 13 A levitima, baš kao i području svećeničkom: dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu i deset tisuća lakata u širinu – ukupno dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu, deset tisuća u širinu. 14 Od toga se ništa ne smije prodati ni zamijeniti; ne smije se ni na koga prenijeti ta prvina zemlje, jer je Jahvi posvećena.
15 Pet tisuća lakata u širinu, što ostane od onih dvadeset i pet tisuća, neka bude opće područje: za grad, za naselje i za čistinu. Grad neka bude u sredini. 16 Evo mjerâ: sa sjevera četiri tisuće i pet stotina lakata; s juga četiri tisuće i pet stotina; s istoka četiri tisuće i pet stotina; sa zapada četiri tisuće i pet stotina. 17 A čistina oko grada: dvije stotine i pedeset lakata prema sjeveru, dvije stotine i pedeset prema jugu, dvije stotine i pedeset prema istoku, dvije stotine i pedeset prema zapadu. 18 Što ostane u dužinu, duž svetoga područja – deset tisuća lakata prema istoku i deset tisuća prema zapadu, duž svetoga područja – to neka bude za uzdržavanje onih koji služe gradu. 19 Ti koji služe gradu uzimat će se iz svih plemena Izraelovih. 20 Sve, dakle, pridržano područje – dvadeset i pet tisuća lakata s dvadeset i pet tisuća, u četverokut – prinijet ćete Jahvi: i sveto područje i posjed gradski. 21 Knezu pripada što preostane: s obje strane svetoga područja i posjeda gradskoga – prema istoku dvadeset i pet tisuća lakata, prema istočnoj strani, i prema zapadu dvadeset i pet tisuća lakata, prema zapadnoj strani, usporedo s drugim područjima – sve je to kneževo. A u sredini je sveto područje i Svetište Doma. 22 Od levitskoga posjeda i od posjeda gradskoga – koje je usred kneževa – i između Judina i Benjaminova područja: kneževo je.
23 Ostala plemena: od istoka do zapada – dio Benjaminov. 24 Uz područje Benjaminovo, od istoka do zapada – dio Šimunov. 25 Uz područje Šimunovo, od istoka do zapada – dio Jisakarov. 26 Uz područje Jisakarovo, od istoka do zapada – dio Zebulunov. 27 Uz područje Zebulunovo, od istoka do zapada – dio Gadov. 28 Uz područje Gadovo, na južnoj strani, prema jugu, ide granica od Tamara do Meripskih voda i Kadeša, pa potokom prema Velikome moru. 29 To je zemlja koju ćete ždrijebom razdijeliti u baštinu plemenima Izraelovim, to su njihovi dijelovi’ – riječ je Jahve Gospoda.
30

Vrata novoga Jeruzalema

‘<30a>A ovo su gradska vrata
31 <31a>koja će se zvati po Izraelovim plemenima. <30b>Na sjevernoj strani – četiri tisuće i pet stotina lakata u dužinu – <31b>troja vrata: Vrata Rubenova, Vrata Judina, Vrata Levijeva. 32 Na istočnoj strani – četiri tisuće i pet stotina lakata u dužinu – troja vrata: Vrata Josipova, Vrata Benjaminova, Vrata Danova. 33 Na južnoj strani – četiri tisuće i pet stotina lakata u dužinu – troja vrata: Vrata Šimunova, Vrata Jisakarova, Vrata Zebulunova. 34 Sa zapadne strane – četiri tisuće i pet stotina lakata u dužinu – troja vrata: Vrata Gadova, Vrata Ašerova, Vrata Naftalijeva. 35 Sve uokolo: osamnaest tisuća lakata.
A ime će gradu unapredak biti: ‘Jahve je ovdje.’«