1

Prorok oponaša izgnanstvo

Opet mi dođe riječ Jahvina:
2 »Sine čovječji! Ti boraviš u rodu odmetničkom koji ima oči, a ne vidi, uši ima, a ne čuje, jer su rod odmetnički. 3 Zato, sine čovječji, spremi izgnanički zavežljaj i njima na oči obdan se seli: seli se iz svojega mjesta u drugo, ne bi li uvidjeli da su rod odmetnički. 4 Obdan, njima na oči, iznesi zavežljaj, zavežljaj izgnanički, a iziđi obnoć na njihove oči kao što se odlazi u izgnanstvo. 5 Njima na oči prokopaj zid i kroza nj izađi. 6 I njima na oči vrgni zavežljaj na ramena i po mrkloj noći iziđi. Pokrij lice da ne vidiš zemlju, jer te postavih kao znamenje domu Izraelovu!«
7 Učinih kako mi bijaše zapovjeđeno: obdan iznesoh zavežljaj, zavežljaj izgnanički, a obnoć prokopah zid rukama i njima na oči po mrkloj noći vrgoh zavežljaj na ramena. 8 Ujutro mi dođe riječ Jahvina: 9 »Sine čovječji, zapita li te dom Izraelov, dom odmetnički: ‘Što to radiš?’ 10 ti mu reci: ‘Ovako govori Jahve Gospod! Ovo je proroštvo knezu jeruzalemskom i svemu domu Izraelovu koji je u Jeruzalemu.’ 11 Reci: ‘Ja sam vam znamenje! Kako ja uradih, tako će biti njima: svi ćete se morati seliti u izgnanstvo! 12 Knez njihov morat će vrći zavežljaj na ramena i po mrkloj noći izaći. Prokopat će zid da izađe kroza nj i lice će pokriti rukama da očima ne vidi zemlje. 13 Ja ću mu razapeti mrežu, i uhvatit će se u moju zamku, i odvest ću ga u Babilon, u zemlju kaldejsku. Ali je on neće ugledati i ondje će život ostaviti. 14 A sve one oko njega, pomagače i čete, raspršit ću u sve vjetrove i svoj mač ću trgnuti na njih. 15 A kad ih raspršim među narode i rasijem po zemljama, znat će da sam ja Jahve. 16 Ipak, ostavit ću nekolicinu koji će umaći maču, gladi i kugi, da među narodima kamo prispiju pripovijedaju svoje gadosti; neka se zna da sam ja Jahve.’«
17 I dođe mi riječ Jahvina: 18 »Sine čovječji, jedi kruha zabrinuto i pij vode sa zebnjom i sa strepnjom! 19 I reci puku zemlje: Ovako govori Jahve Gospod Jeruzalemcima u zemlji Izraelovoj: ‘Zabrinuto će jesti kruha i sa strepnjom piti vode, jer će im zemlja opustjeti i ostat će bez igdje ičega s bezakonja žitelja svojih. 20 I svi gradovi, sada napučeni, bit će poharani, a sva zemlja opustošena. I znat će da sam ja Jahve!’«
21

Govorkanja u narodu

I dođe mi riječ Jahvina:
22 »Sine čovječji, kakve su vam to priče o zemlji Izraelovoj? Govori se: ‘Gle, prolaze dani, a od proroštva ništa!’ 23 Zato im reci: Ovako govori Jahve Gospod: ‘Dokončat ću te priče i neće se više ponavljati u Izraelu.’ Reci im: ‘Bliže se već dani i sva će se proroštva moja ispuniti! 24 Jer neće više biti u domu Izraelovu varavih viđenja, ni lažnih proroštava kojima ljude bijahu zavodili. 25 Jer što ja, Jahve Gospod, govorim, to će i biti, i riječ se neće odgoditi! Da! Još za vaših dana, rode odmetnički, riječ ću izgovoriti i izvršiti.’ Tako govori Jahve Gospod!«
26 I dođe mi riječ Jahvina: 27 »Sine čovječji! Evo što se govori u domu Izraelovu: ‘Viđenje što ga ovaj ugleda za dane je daleke! Prorokuje za daleka vremena!’ 28 Zato im reci: Ovako govori Jahve Gospod: ‘Nijedna riječ moja neće se više odgoditi! Što rekoh, rečeno je, i sve će se ispuniti!’ – riječ je Jahve Gospoda.«