1

Prispodoba o vinovoj lozi

I dođe mi riječ Jahvina:
2 »Sine čovječji! U čemu je trs loze bolji
od drugih šumskih drveta?
3 Služi li da se od njega štogod načini?
Djelja li se od njega klin da se o njega što objesi?
4 Gle, baca se u oganj da izgori:
kad mu oganj sažeže oba kraja i sredinu spali,
može li još čemu poslužiti?
5 Eto, ni onda kad bijaše čitav
ništa se od njega ne mogaše načiniti.
Pa kako će, dakle, čemu poslužiti kad ga plamen sažga?«
6 Zato ovako govori Jahve Gospod:
»Kao što sam trs loze, među drugim drvetima,
bacio u oganj da izgori,
tako ću postupati i s Jeruzalemcima!
7 Upravit ću lice svoje na njih,
i kada se iz jednog ognja izbave,
drugi će ih proždrijeti.
I spoznat ćete da sam ja Jahve
kad lice svoje upravim na njih
8 i svu im zemlju opustošim
jer mi bijahu nevjerni!« –
riječ je Jahve Gospoda.