1

IV. OTAJSTVO NOVOGA BOŽJEG SVIJETA

1. PRIPOVJEDNI DIO

Pošto Isus završi upućivati dvanaestoricu učenika, ode odande naučavati i propovijedati po njihovim gradovima.
2

Pitanje i svjedočanstvo Ivanovo

(Lk 7, 18–35)
A kad Ivan u tamnici doču za djela Kristova, posla svoje učenike
3 da ga upitaju: »Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?« 4 Isus im odgovori: »Pođite i javite Ivanu što ste čuli i vidjeli: 5 Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje evanđelje. 6 I blago onom tko se ne sablazni zbog mene.«
7 Kad oni odoše, poče Isus govoriti mnoštvu o Ivanu: »Što ste izišli u pustinju gledati? Trsku koju vjetar ljulja? 8 Ili što ste izišli vidjeti? Čovjeka u mekušasto odjevena? Eno, oni što se mekušasto nose po kraljevskim su dvorima. 9 Ili što ste izišli? Vidjeti proroka? Da, kažem vam, i više nego proroka. 10 On je onaj o kome je pisano: Evo, ja šaljem glasnika svoga
pred licem tvojim
da pripravi put pred tobom.
11 Zaista, kažem vam, između rođenih od žene ne usta veći od Ivana Krstitelja. A ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega! 12 A od dana Ivana Krstitelja do sada kraljevstvo nebesko silom se probija i siloviti ga grabe. 13 Uistinu, svi proroci i Zakon prorokovahu do Ivana. 14 Zapravo ako hoćete: on je Ilija koji ima doći.«
15 »Tko ima uši, neka čuje.«
16

Isusov sud o suvremenicima

»A komu da prispodobim ovaj naraštaj? Nalik je djeci što sjede na trgovima pa jedni drugima dovikuju:

17 ‘Zasvirasmo vam i ne zaigraste,
zakukasmo i ne zaplakaste.’«

18 »Doista, dođe Ivan. Nije jeo ni pio, a govori se: ‘Đavla ima.’ 19 Dođe Sin Čovječji koji jede i pije, a govori se: ‘Gle, izjelice i vinopije, prijatelja carinikâ i grešnikâ!’ Ali opravda se Mudrost djelima svojim.«
20

Prijetnja neobraćenim gradovima

(Lk 10, 13–15)
Tada stane prekoravati gradove u kojima se dogodilo najviše njegovih čudesa, a oni se ne obratiše:
21 »Jao tebi, Korozaine! Jao tebi, Betsaido! Da su se u Tiru i Sidonu zbila čudesa koja su se dogodila u vama, odavna bi se već oni u kostrijeti i pepelu bili obratili. 22 Ali kažem vam: Tiru i Sidonu bit će na Dan sudnji lakše negoli vama.«
23 »I ti, Kafarnaume! Zar ćeš se do neba uzvisiti? Do u podzemlje ćeš se strovaliti! Doista, da su se u Sodomi zbila čudesa koja su se dogodila u tebi, ostala bi ona do danas. 24 Ali kažem vam: Zemlji će sodomskoj biti na Dan sudnji lakše nego tebi.«
25

Evanđelje jednostavnima

(Lk 10, 21–22)
U ono vrijeme reče Isus: »Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima.
26 Da, Oče, tako se tebi svidjelo. 27 Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti.«
28

Spasiteljski poziv

»Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti.
29 Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. 30 Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako.«