1

2. APOSTOLSKA BESJEDA

Ustanovljenje dvanaestorice

(Mk 3, 13–19; Lk 6, 12–16)
Dozva dvanaestoricu svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima: da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć.
2 A ovo su imena dvanaestorice apostola: prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov; i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan, brat njegov; 3 Filip i Bartolomej; Toma i Matej carinik; Jakov Alfejev i Tadej; 4 Šimun Kananaj i Juda Iškariotski, koji ga izda.
5

Poslanje dvanaestorice

(Mk 6, 7–13; Lk 9, 1–6)
Tu dvanaestoricu posla Isus uputivši ih: »K poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite!
6 Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova! 7 Putom propovijedajte: ‘Približilo se kraljevstvo nebesko!’ 8 Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite! Besplatno primiste, besplatno dajte! 9 Ne stječite zlata, ni srebra, ni mjedi sebi u pojase, 10 ni putne torbe, ni dviju haljina, ni obuće, ni štapa. Ta vrijedan je radnik hrane svoje.«
11 »U koji god grad ili selo uđete, razvidite tko je u njemu dostojan: ondje ostanite sve dok ne odete. 12 Ulazeći u kuću, zaželite joj mir. 13 Bude li kuća dostojna, neka mir vaš siđe na nju. Ne bude li dostojna, neka se mir vaš k vama vrati. 14 Gdje vas ne prime i ne poslušaju riječi vaših, iziđite iz kuće ili grada toga i prašinu otresite sa svojih nogu. 15 Zaista, kažem vam, lakše će biti zemlji sodomskoj i gomorskoj na Dan sudnji negoli gradu tomu.«
16

Apostole čeka progonstvo

(Mk 13, 9–13; Lk 21, 12–17)
»Evo, ja vas šaljem kao ovce među vukove. Budite dakle mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi!
17 Čuvajte se ljudi, jer će vas predavati vijećima i po svojim će vas sinagogama bičevati. 18 Pred upravitelje i kraljeve vodit će vas poradi mene, za svjedočanstvo njima i poganima. 19 Kad vas predadu, ne budite zabrinuti kako ili što ćete govoriti. Dat će vam se u onaj čas što ćete govoriti. 20 Ta ne govorite to vi, nego Duh Oca vašega govori u vama!«
21 »Brat će brata predavati na smrt i otac dijete. Djeca će ustajati na roditelje i ubijati ih. 22 Svi će vas zamrziti zbog imena moga. Ali tko ustraje do svršetka, bit će spašen.«
23 »Kad vas stanu progoniti u jednom gradu, bježite u drugi. Zaista, kažem vam, nećete obići gradova izraelskih prije nego što dođe Sin Čovječji.«
24 »Nije učenik nad učiteljem niti sluga nad gospodarom svojim. 25 Dosta je da učenik bude kao njegov učitelj i sluga kao njegov gospodar. Ako su domaćina Beelzebulom nazvali, koliko će više njegove ukućane?«
26

Propovijedati treba otvoreno i smjelo

(Lk 12, 2–9)
»Ne bojte ih se dakle. Ta ništa nije skriveno što se neće otkriti ni tajno što se neće doznati.
27 Što vam govorim u tami, recite na svjetlu; i što na uho čujete, propovijedajte na krovovima.«
28 »Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu.«
29 »Ne prodaju li se dva vrapca za novčić? Pa ipak ni jedan od njih ne pada na zemlju bez Oca vašega. 30 A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. 31 Ne bojte se dakle! Vredniji ste nego mnogo vrabaca.«
32 »Tko god se, dakle, prizna mojim pred ljudima, priznat ću se i ja njegovim pred Ocem, koji je na nebesima. 33 A tko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred svojim Ocem, koji je na nebesima.«
34

Veliko dijeljenje svijeta: zašto progon apostola

(Lk 12, 51–53)
»Ne mislite da sam došao mir donijeti na zemlju. Ne, nisam došao donijeti mir, nego mač.
35 Ta došao sam rastaviti čovjeka od oca njegova i kćer od majke njezine i snahu od svekrve njezine; 36 i neprijatelji će čovjeku biti ukućani njegovi.«
37

Treba se odreći svega

(Lk 14, 26–27)
»Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan.
38 Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. 39 Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga.«
40

Zaključak apostolske besjede

(Mk 9, 41)
»Tko vas prima, mene prima; a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao.
41 Tko prima proroka jer je prorok, primit će plaću proročku; tko prima pravednika jer je pravednik, primit će plaću pravedničku. 42 Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode zato što je moj učenik, zaista, kažem vam, neće mu propasti plaća.«