1

Poslanica izgnanicima

Evo, ovo su riječi poslanice koju prorok Jeremija iz Jeruzalema posla Ostatku izgnanstva – starješinama, svećenicima i prorocima i svemu preostalom narodu što ga Nabukodonozor iz Jeruzalema bijaše odveo u Babilon,
2 pošto kralj Jekonija i kraljica-majka, dvorjanici, odličnici judejski i jeruzalemski, kovači i bravari ostaviše Jeruzalem. 3 Poslanica je poslana po Elasi, sinu Šafanovu, i Gemarji, sinu Hilkijinu, koje Sidkija, kralj judejski, posla u Babilon Nabukodonozoru, kralju babilonskom. Evo sadržaja:
4 »Ovako govori Jahve nad vojskama, kralj Izraelov: ‘Svima izgnanicima koje odvedoh iz Jeruzalema u Babilon! 5 Gradite kuće i nastanite se, sadite vrtove i uživajte urod njihov! 6 Ženite se i rađajte sinove i kćeri! Ženite svoje sinove i udajite svoje kćeri da i oni rađaju sinove i kćeri! Množite se da se ne smanjite! 7 Ištite mir zemlji u koju vas izagnah, molite se za nju Jahvi, jer na njezinu miru počiva i vaš mir!’ 8 Ovako govori Jahve nad vojskama, Bog Izraelov: ‘Ne dajte da vas obmanjuju vaši proroci koji su među vama, vaši gataoci! Ne povodite se za snovima koje oni sanjaju! 9 Jer oni vam laž prorokuju u moje ime, a ja ih nisam poslao’ – riječ je Jahvina.«
10 Jer ovako govori Jahve: ‘Istom kad se Babilonu ispuni onih sedamdeset godina, ja ću vas pohoditi te vam ispuniti dobro obećanje da ću vas vratiti na ovo mjesto. 11 Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam’ – riječ je Jahvina – ‘naume mira, a ne nesreće: da vam dadnem budućnost i nadu. 12 Tada ćete me zazivati, dolaziti k meni, moliti mi se i ja ću vas uslišati. 13 Tražit ćete me i naći me jer ćete me tražiti svim srcem svojim. 14 I pustit ću da me nađete’ – riječ je Jahvina. ‘Izmijenit ću udes vaš i sabrati vas iz svih naroda i sa svih mjesta kamo vas odagnah’ – riječ je Jahvina. ‘I vratit ću vas na mjesto odakle vas u izagnanstvo odvedoh.’
15 Istina, vi velite: ‘Jahve nam podiže proroke u Babilonu.’ 16 Ovako govori Jahve kralju koji sjedi na prijestolju Davidovu, i svemu narodu koji živi u ovome gradu – braći vašoj što ne moradoše s vama u izgnanstvo. 17 Ovako govori Jahve nad vojskama: »Evo šaljem na njih mač, glad i kugu; učinit ću da budu kao pokvarene smokve, tako loše da nisu za jelo. 18 I gonit ću ih mačem, glađu i kugom i učinit ću ih užasom svim kraljevstvima zemaljskim, prokletstvom, strahotom, ruglom i sramotom svim narodima kamo ih otjeram. 19 Jer ne poslušaše riječi mojih« – riječ je Jahvina – »premda sam im svejednako slao sluge svoje proroke, ali ih oni ne poslušaše« – riječ je Jahvina. 20 »Ali vi, izgnanici, koje poslah iz Jeruzalema u Babilon, poslušajte svi riječ Jahvinu!«
21 Ovako govori Jahve nad vojskama, kralj Izraelov, o Ahabu, sinu Kolajinu, i o Sidkiji, sinu Maasejinu, koji vam laž prorokuje u moje ime: »Evo, predajem ih u ruke Nabukodonozora, kralja babilonskoga, da ih pogubi vama na oči. 22 I njima će se kao kletvom proklinjati svi izgnanici koji su u Babilonu: ‘Neka Jahve učini s tobom kao sa Sidkijom i Ahabom koje kralj babilonski ispeče na vatri 23 jer u Izraelu počiniše sramotu čineći preljub sa ženama svojih bližnjih i govoreći u moje ime lažne riječi koje im ja nisam zapovjedio. Ja to znam, i svjedok sam tome’ – riječ je Jahvina!«
24

Odgovor jednog prognanika na Jeremijinu poslanicu

A Šemaji ćeš Nehelamcu poručiti:
25 »Ovako govori Jahve nad vojskama, Bog Izraelov: Ti si u svoje ime poslao pisma svemu narodu koji je u Jeruzalemu, i svećeniku Sefaniji, sinu Maasejinu, i svim ostalim svećenicima:
26 ‘Jahve te postavi svećenikom namjesto svećenika Jojade da paziš u domu Jahvinu na svakog luđaka koji se gradi prorokom i da ga baciš u klade, sa željezom oko vrata. 27 Zašto, dakle, nisi spriječio Jeremiju iz Anatota, koji se među vama gradi prorokom? 28 Ta on nam je poslao poruku u Babilon: Dugo će još trajati: Gradite kuće i nastanite se! Sadite vrtove i uživajte urod njihov!’«
29 Svećenik Sefanija pročita pismo proroku Jeremiji. 30 Tada dođe riječ Jahvina Jeremiji: 31 »Pošalji svim izgnanicima ovu vijest: Ovako govori Jahve o Šemaji Nehelamcu: ‘Jer vam Šemaja prorokuje te vam budi varave nade, premda ga ja nisam poslao, 32 ovako govori Jahve: Kaznit ću Šemaju Nehelamca, njega i potomstvo njegovo: nitko mu neće preostati usred ovoga naroda da doživi sreću koju spremam narodu svojemu’ – riječ je Jahvina – ‘jer je propovijedao pobunu protiv Jahve.’«