1

LEVIJEVO PLEME

Svećenici

Ovo je potomstvo Aronovo i Mojsijevo iz vremena kad je Jahve Mojsiju govorio na Sinajskom brdu.
2 Ovo su bila imena Aronovih sinova: prvorođenac Nadab, zatim Abihu, Eleazar i Itamar. 3 To su imena Aronovih sinova, svećenika pomazanih, za svećeništvo posvećenih. 4 Ali Nadab i Abihu umriješe pred Jahvom kad su u Sinajskoj pustinji pred njim prinosili neposvećenu vatru. Kako nisu imali sinova, to su Eleazar i Itamar služili kao svećenici u nazočnosti svoga oca Arona.
5

Leviti. Njihove dužnosti

Jahve reče Mojsiju:
6 »Dozovi pleme Levijevo neka stane pred svećenika Arona. Neka mu poslužuju; 7 neka vrše njegovu dužnost i dužnost sve zajednice pred Šatorom sastanka, služeći Prebivalištu. 8 Neka se brinu za sav namještaj u Šatoru sastanka, za dužnost sinova Izraelovih, i obavljaju službu u Prebivalištu. 9 Podaj levite Aronu i njegovim sinovima. Neka mu ih Izraelci potpuno daruju. 10 Arona i njegove sinove postavi da vrše svoju svećeničku službu. A svjetovnjak koji bi se tome približio neka se pogubi.«
11

Izbor Levijevaca

Jahve reče Mojsiju:
12 »Ja, evo, uzimam Levijevce između Izraelaca namjesto svih prvorođenaca – onih koji otvaraju materinju utrobu kod Izraelaca. Moji su, dakle, Levijevci! 13 Meni, naime, pripada svaki prvorođenac. Onoga dana kad sam pobio sve prvence u zemlji egipatskoj, sebi sam posvetio sve prvorođence u Izraelu – i od ljudi i od stoke. Oni su moji. Ja sam Jahve.«
14

Popis Levijevaca

Jahve reče Mojsiju u Sinajskoj pustinji:
15 »Popiši Levijevce po njihovim porodicama i rodovima; popiši sve muškarce od jednoga mjeseca i više.«
16 Na zapovijed Jahvinu Mojsije ih popisa, kako mu je bilo naređeno. 17 Ovo su poimenice bili sinovi Levijevi: Geršon, Kehat i Merari.
18 A ovo su imena Geršonovih sinova po njihovim rodovima: Libni i Šimi. 19 A sinovi su Kehatovi po svojim rodovima: Amram, Jishar, Hebron i Uziel. 20 Sinovi su Merarijevi po svojim rodovima: Mahli i Muši. To su Levijevi rodovi po svojim porodicama.
21 Od Geršona lozu vuče rod Libnijev i rod Šimijev. To su rodovi Geršonovaca. 22 Njih je u popisu svih muškaraca od jednoga mjeseca naviše ubilježeno sedam tisuća i pet stotina. 23 Rodovi Geršonovaca taborovali su za Prebivalištem prema zapadu. 24 Glava porodice Geršonovaca bijaše Elijasaf, sin Laelov. 25 Geršonovci su se u Šatoru sastanka brinuli za Prebivalište, za Šator i njegov krov, za zavjese na ulazu u Šator sastanka; 26 onda za dvorišne zavjese, za zavjesu na ulazu u dvorište što je oko Prebivališta i žrtvenika, za njihova užeta i za sve što spada na tu službu.
27 Od Kehata potječe rod Amramov, rod Jisharov, rod Hebronov i rod Uzielov. To su rodovi Kehatovaca. 28 Kad se popisaše svi muškarci od jednoga mjeseca naviše, bilo ih je osam tisuća i šest stotina. Oni su se brinuli za svetište.
29 Rodovi Kehatovaca taborovali su s južne strane Prebivališta. 30 Glava rodova u domu Kehatovu bijaše Elisafan, sin Uzielov. 31 Oni su se brinuli za Kovčeg, stol, svijećnjak, žrtvenik i sveti pribor kojim su se služili i, konačno, za zavjesu i za sve što joj pripada.
32 Vrhovni poglavar levita bio je Eleazar, sin svećenika Arona. On je vršio nadzor nad onima koji su se brinuli za svetište.
33 Od Merarija potječe rod Mahlijev i rod Mušijev. To su Merarijevi rodovi. 34 Njih je u popisu svih muškaraca od jednoga mjeseca i više ubilježeno šest tisuća i dvije stotine. 35 Glava rodova u domu Merarijevu bijaše Suriel, sin Abihajilov. Oni su taborovali sa sjeverne strane Prebivališta. 36 Merarijevci su se brinuli za trenice Prebivališta, za njegove priječnice, za stupce i njihova podnožja, za sav njegov pribor i za sve što spada na njegovu službu. 37 Povrh toga, za stupove uokolo predvorja, njihova podnožja, kočiće i užeta.
38 Pred Prebivalištem prema istoku, pred Šatorom sastanka s istočne strane, utaborivali se Mojsije, Aron i njihovi sinovi, kojima je u ime Izraelaca bila povjerena služba u svetištu. Svjetovnjak koji bi se približio imao se pogubiti.
39 Svih popisanih Levijevaca od jednoga mjeseca naviše, koje je na Jahvinu zapovijed po njihovim rodovima popisao Mojsije i Aron, bijaše dvadeset i dvije tisuće.
40

Prvorođenčad i Levijevci

Jahve rekne Mojsiju: »Popiši sve muške prvorođence izraelske od jednoga mjeseca naviše te načini popis njihovih imena.
41 I levite dodijeli meni – ja sam Jahve – namjesto svih prvorođenaca izraelskih, a stoku levitsku namjesto sve prvenčadi stoke izraelske.«
42 Tako Mojsije popiše sve prvorođence izraelske, kako mu je Jahve naredio. 43 Svih muških prvorođenaca od jednoga mjeseca naviše bijaše u popisu iménâ dvadeset i dvije tisuće i dvije stotine sedamdeset i tri.
44 Tada Jahve reče Mojsiju: 45 »Uzmi levite namjesto svih prvorođenaca izraelskih, a stoku levitsku namjesto stoke njihove; leviti neka budu moji. Ja sam Jahve. 46 A za otkupninu dvjesta sedamdeset i triju izraelskih prvorođenaca što ih je više nego levita, 47 uzmi pet šekela po glavi, uzmi ih prema hramskom šekelu: dvadeset gera – jedan šekel. 48 Onda podaj taj novac Aronu i njegovim sinovima za otkupninu onih kojih je odviše.«
49 Tako Mojsije primi taj novac kao otkupninu za prvorođence koji su nadilazili broj onih koje su leviti otkupili. 50 Od izraelskih je prvorođenaca primio u srebru tisuću trista šezdeset i pet šekela hramske mjere. 51 Po nalogu Jahvinu Mojsije predade novac te otkupnine Aronu i njegovim sinovima, kako je Jahve Mojsiju naredio.