1

Postavljanje i posveta Svetišta

Reče Jahve Mojsiju:
2 »Na prvi dan prvoga mjeseca podigni Prebivalište, Šator sastanka. 3 Ondje postavi Kovčeg svjedočanstva, onda Kovčeg zakloni zavjesom. 4 Potom unesi stol i što na nj spada poredaj; unesi i svijećnjak i svijeće mu pripremi. 5 A zlatni žrtvenik za kađenje postavi pred Kovčeg svjedočanstva. Onda objesi zastor nad ulazom u Prebivalište. 6 Stavi žrtvenik za žrtve paljenice pred ulaz Prebivališta, Šatora sastanka. 7 Između Šatora sastanka i žrtvenika smjesti umivaonik i u nj nalij vode. 8 Naokolo napravi dvorište i objesi zastor nad dvorišnim ulazom. 9 Zatim uzmi ulja za pomazanje pa pomaži Prebivalište i sve što je u njemu; posveti ga i sav njegov pribor, pa će svetim postati. 10 Pomaži potom žrtvenik za žrtve paljenice i sav njegov pribor; posveti žrtvenik i presvetim će žrtvenik postati. 11 Pomaži umivaonik s njegovim stalkom: posveti ga! 12 Dovedi zatim Arona i njegove sinove na ulaz Šatora sastanka pa ih operi vodom. 13 Stavi onda na Arona posvećenu odjeću; pomaži ga i posveti da mi služi kao svećenik. 14 Dovedi i njegove sinove, na njih stavi košulje 15 i pomaži ih, kako si pomazao i njihova oca, da mi služe kao svećenici. Njihovo pomazanje neka ih uvede u vječno svećenstvo u sve njihove naraštaje.«
16

Izvršenje Jahvinih naloga

Tako Mojsije učini. Kako mu je Jahve naredio, sve je tako i učinio.
17 Prvoga dana prvoga mjeseca druge godine Prebivalište bî podignuto. 18 Ovako Mojsije namjesti Prebivalište: razmjesti njegova podnožja, onda uspravi njegove trenice, zatim postavi priječnice i podiže stupove. 19 Zatim raspne šator nad Prebivalište, a povrh njega stavi pokrov Šatora, kako je Jahve Mojsiju naredio. 20 Uze onda Svjedočanstvo i stavi ga u Kovčeg; na Kovčeg postavi motke; onda stavi Pomirilište ozgo na Kovčeg. 21 Potom unese Kovčeg u Prebivalište; objesi zavjesu za zaklon. Tako zastre Kovčeg svjedočanstva, kako je Jahve i naredio Mojsiju. 22 Zatim postavi stol u Šator sastanka, Prebivalištu sa sjeverne strane, ali izvan zavjese. 23 Po njemu poreda kruhove pred Jahvom, kako je Jahve naredio Mojsiju. 24 Onda smjesti svijećnjak u Šator sastanka naprama stolu, na južnoj strani Prebivališta. 25 I postavi svjetiljke pred Jahvom, kako je Jahve naredio Mojsiju. 26 Zlatni žrtvenik smjesti u Šator sastanka, pred zavjesu. 27 Na njemu zapali miomirisnog tamjana, kako je Jahve naredio Mojsiju. 28 Poslije toga stavi zavjesu na ulaz u Prebivalište. 29 Kod ulaza u Prebivalište, u Šator sastanka, postavi žrtvenik za žrtve paljenice. Na njemu prinese žrtvu paljenicu i žrtvu od žita, kako je Jahve naredio Mojsiju. 30 Između Šatora sastanka i žrtvenika smjesti umivaonik pa u nj ulije vode za pranje. 31 Iz njega su Mojsije, Aron i njegovi sinovi prali svoje ruke i svoje noge. 32 A prali su se kad su ulazili u Šator sastanka i kad su pristupali k žrtveniku, kako je Jahve naredio Mojsiju. 33 Napokon Mojsije napravi dvorište oko Prebivališta i žrtvenika i postavi zavjesu na dvorišnim vratima. Tako Mojsije završi taj posao.
34

Jahve prebiva posred Izraela

A onda oblak prekri Šator sastanka i slava Jahvina ispuni Prebivalište.
35 Mojsije nije mogao ući u Šator sastanka zbog oblaka koji je na njemu stajao i slave Jahvine koja je ispunjala Prebivalište.
36 Sve vrijeme njihova putovanja, kad god bi se oblak digao s Prebivališta, Izraelci bi krenuli; 37 ali ako se oblak ne bi digao, ni oni ne bi na put polazili sve do dana dok se ne bi digao. 38 Jer sve vrijeme njihova putovanja oblak Jahvin danju stajaše nad Prebivalištem, a noću bi se u oblaku pojavila vatra vidljiva svemu domu Izraelovu.