1 Stoga neka Besalel, Oholiab i svi vještaci koje je Jahve obdario vještinom i sposobnošću da vješto izvedu sve poslove oko podizanja svetišta obave sve kako je Jahve naredio.«
2

Više ne treba sabirati

Mojsije onda pozva Besalela, Oholiaba i sve one što ih je Jahve obdario vještinom; sve koje je srce poticalo da se prihvate posla i izvedu ga.
3 Oni preuzmu od Mojsija sve prinose koje Izraelci bijahu donijeli da se izvedu poslovi oko podizanja svetišta. Ali kako su oni i dalje donosili prinose jutro za jutrom, 4 svi majstori koji su gradili svetište dođu – svaki s posla na kojem je radio – 5 i reknu Mojsiju: »Svijet donosi mnogo više nego što je potrebno za izvođenje posla koji nam je Jahve naredio da izvedemo.« 6 Zato Mojsije izda naredbu koju po taboru proglase: »Neka više nijedan čovjek ni žena ne donosi nikakva priloga za svetište!« Tako ustave narod te nije donosio novih darova. 7 Što imahu bijaše dosta da se izvede sve djelo; i još je pretjecalo.
8

Prebivalište Jahvino

I tako najvještiji ljudi među radnicima naprave Prebivalište. Načine ga od deset zavjesa od prepredenog lana i ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva. Na njima bijahu izvezeni likovi kerubina.
9 Dužina je svake zavjese iznosila dvadeset osam lakata, a širina svake zavjese četiri lakta. Sve su zavjese bile iste mjere. 10 Pet zavjesa sastave jednu s drugom, a pet drugih zavjesa sastave opet jednu s drugom. 11 Na rubu posljednje od zavjesa sastavljenih u jedno načine petlje od modre vune; jednako ih načine i na rubu posljednje zavjese drugoga dijela; 12 načine pedeset petlji na jednome komadu, a pedeset na rubu zavjese drugoga komada. Petlje su stajale jedna spram druge. 13 Onda naprave pedeset zlatnih kopča pa sastave zavjese kopčama jednu s drugom. Tako je Prebivalište bilo kao jedna cjelina. 14 Zatim za šator povrh Prebivališta načine zavjese od kostrijeti; načine ih jedanaest. 15 Dužina svake zavjese bila je trideset lakata, a širina četiri lakta. Tih jedanaest zavjesa bilo je iste mjere. 16 Sastave pet zavjesa za se, a šest drugih opet za se. 17 Naprave pedeset petlji na rubu zavjese jednoga komada, a pedeset načine na rubu drugoga komada. 18 Načine i pedeset kopča od mjedi da sastave Šator zajedno, tako da bude jedna cjelina. 19 Zatim naprave pokrov za Šator od učinjenih ovnujskih koža, a povrh njega drugi, od finih koža.
20 Trenice nauzgor za Prebivalište izrade od bagremova drva. 21 Duljina je svake trenice bila deset lakata, a širina lakat i pol. 22 Svaka je trenica imala dva klina da je drže uspravno. To su napravili na svakoj trenici za Šator. 23 Trenice za Prebivalište napravili su ovako: dvadeset trenica za južnu stranu; 24 napravili su četrdeset podnožja od srebra pod dvadeset trenica – dva podnožja pod prvu trenicu za njezina dva klina i dva podnožja pod svaku sljedeću trenicu za njezina dva klina. 25 Za drugu, sjevernu, stranu Prebivališta naprave dvadeset trenica 26 i za njih četrdeset podnožja od srebra – dva podnožja pod prvu trenicu, a po dva podnožja pod svaku sljedeću trenicu. 27 Prebivalištu straga, prema zapadu, napraviše šest trenica. 28 Naprave i dvije trenice za uglove Prebivališta straga. 29 Pri dnu su bile rastavljene, ali su se pri vrhu, kod prvoga koluta, sastajale. Tako su ih obje postavili za dva ugla. 30 Bilo je osam trenica s njihovim podnožjima od srebra: šesnaest podnožja, pod svakom trenicom dva. 31 Načine priječnice od bagremova drva: pet njih za trenice s jedne strane Prebivališta, 32 a pet opet priječnica za trenice s druge strane Prebivališta te pet priječnica za trenice Prebivalištu straga, prema zapadu. 33 Onda načine središnju priječnicu što je prolazila sredinom trenica s kraja na kraj. 34 Trenice oblože zlatom, a njihove kolutove, kroz koje su priječnice bile provučene, načine od zlata. I priječnice oblože zlatom.
35

Zavjesa

Naprave zavjesu od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana; načine je s izvezenim kerubinima.
36 Za nju naprave četiri stupa od bagremova drva i oblože ih zlatom. Kuke su im bile od zlata, a saliju im i četiri podnožja od srebra. 37 Na ulazu u Šator naprave zavjesu od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana, umjetnički protkanu, i za nju pet stupčića s njihovim kukama. Vrhove stupčića i njihove šipke oblože zlatom, dok im pet podnožja naprave od mjedi.