1

Završetak gradnje

A kad je prošlo dvadeset godina, za koliko je vremena Salomon podigao Jahvin dom i svoj dvor,
2 posagradio je Salomon gradove, koje je dao Salomonu Hiram, i naselio ondje Izraelove sinove. 3 Potom otiđe Salomon na Sopski Hamat i osvoji ga. 4 Sagradi Tadmor u pustinji i svakojaka mjesta za skladišta u Hamatu. 5 Sagradi i Gornji Bet Horon i Donji Bet Horon, tvrde gradove sa zidovima, vratima i prijevornicama; 6 i Baalat, i sve gradove u kojima je imao skladišta, sve gradove za bojna kola i gradove za konjanike i što je god Salomon zaželio da gradi u Jeruzalemu i na Libanonu i po svoj zemlji svojega kraljevstva.
7 Svim preostalim Hetitima, Amorejcima, Perižanima, Hivijcima i Jebusejcima, koji nisu bili Izraelci, 8 sinovima njihovim koji ostadoše iza njih u zemlji i koje Izraelci nisu zatrli – Salomon nametnu tlaku do današnjega dana. 9 Sinove Izraelove nije Salomon pretvarao u robove za posao, nego su bili vojnici, zapovjednici njegovih štitonoša i zapovjednici bojnih kola i konjaništva. 10 Bili su poglavari nad upravnicima, kojih je kralj Salomon imao dvjesta i pedeset, i upravljali su narodom.
11 Salomon preseli i faraonovu kćer iz Davidova grada u kuću koju joj bijaše sagradio, jer je mislio: »Neće moja žena živjeti u dvoru izraelskoga kralja Davida, jer je svet otkako je u nj došao kovčeg Jahvin.«
12 Tada Salomon poče prinositi paljenice Jahvi na Jahvinu žrtveniku što ga bijaše sagradio pred trijemom, 13 i to koliko je trebalo iz dana u dan da prinese po Mojsijevoj zapovijedi, u subote, i na mlađake, i na blagdane tri puta u godini, na Blagdan beskvasnih kruhova, i na Blagdan sedmica, i na Blagdan sjenica. 14 Postavio je, po uredbi oca Davida, svećeničke redove po njihovoj službi i levitske po njihovim dužnostima da pjevaju hvale i da služe pred svećenicima, koliko treba iz dana u dan, i vratare po njihovim redovima na svakim vratima, jer je takva bila zapovijed Božjega čovjeka Davida. 15 Nisu odstupili od kraljeve zapovijedi za svećenike i levite ni u čemu, ni za riznice. 16 Tako se svršio sav Salomonov posao od dana kad je bio zasnovan dom Jahvin pa dokle ga god nije dovršio. Tako bijaše dovršen dom Jahvin.
17

Salomonova slava

Tada je Salomon otišao u Esjon-Geber i u Elat na morskoj obali u zemlji edomskoj.
18 A Hiram mu je poslao po slugama lađe i mornare vične moru te su otišli sa Salomonovim slugama u Ofir; uzeše odande četiri stotine i pedeset talenata zlata i donesoše ih kralju Salomonu.