1 Napravi mjedeni žrtvenik duga čak dvadeset lakata, širok dvadeset i visok deset. 2 Tada od rastaljene kovine izli more koje je od ruba do ruba mjerilo deset lakata; bilo je okruglo uokolo, pet lakata visoko, a u opsegu, mjereno vrpcom, imalo je trideset lakata. 3 Pod njim bijahu likovi volovski što ga opasivahu uokrug. Po deset ih je bilo na jednom laktu te okruživahu more uokolo; dva je reda bilo tih volova, salivenih s morem. 4 More je počivalo na dvanaest volova; tri su gledala na sjever, tri na zapad, tri na jug, tri na istok: more je stajalo na njima i svi su stražnjim dijelom bili okrenuti unutra. 5 Bilo je debelo pedalj, rub mu kao rub u čaše, kao cvijet, a moglo je primiti tri tisuće bata. 6 Napravi deset umivaonika i postavi ih pet zdesna, pet slijeva da se u njima pere; u njima su prali što je trebalo za paljenice; more je bilo namijenjeno svećenicima da se umivaju u njemu. 7 Napravi deset zlatnih svijećnjaka prema propisu i stavi ih u Hekal, pet s desne strane, pet s lijeve. 8 Onda napravi deset stolova i postavi ih u Hekalu, pet zdesna, a pet slijeva. Napravi stotinu zlatnih kotlića. 9 Onda načini trijem svećenički, veliko dvorište s vratima koja prevuče mjeđu. 10 More stavi s desne strane prema jugoistoku. 11 Huram načini lonce, lopate i kotliće. Dovrši sav posao što ga je obavljao kralju Salomonu za dom Božji:
12 dva stupa; dvije glavice što su bile navrh stupova; dva opleta da prekriju dvije glavice što bijahu navrh stupova; 13 četiri stotine mogranja za oba opleta; dva reda mogranja za svaki oplet da prekriju dvije glavice navrh stupova; 14 deset podnožja i deset umivaonika na podnožjima;
15 jedno more i dvanaest volova pod njim;
16 lonce, lopate, viljuške i sav pribor za njih napravi od mjedi Huram Abi kralju Salomonu za dom Jahvin. 17 Kralj odredi da ih saliju u Jordanskoj ravnici, kod gaza Adame, između Sukota i Serede. 18 Salomon napravi tako mnogo tih predmeta da se nije mogla izmjeriti težina mjedi. 19 Onda napravi sve predmete namijenjene domu Božjemu: zlatni žrtvenik i stolove na kojima bjehu prineseni kruhovi, 20 zlatne svijećnjake sa svjetiljkama od čistoga zlata što su se, po propisu, trebale paliti pred Debirom; 21 cvjetove, svjetiljke i usekače od zlata; bilo je to čisto zlato; 22 nožice, kotliće, mašice i kadionice od čistoga zlata; ulaz u Dom, nutarnja vrata – Svetinje nad svetinjama – i vrata Doma – Hekala – bila su zlatna.