1 Tako bi priveden kraju posao što ga Salomon obavi za dom Jahvin. Salomon unese sve svete darove oca svoga Davida – srebro, zlato i sve posuđe – i stavi ih u riznicu Božjega doma.
2

Prijenos Kovčega

Tada Salomon sazva u Jeruzalem sve Izraelove starješine, knezove plemenske i glavare obiteljske, da se prenese Kovčeg saveza Jahvina iz Davidova grada, to jest sa Siona.
3 Svi se ljudi Izraelovi sabraše pred kraljem na blagdan što je u sedmom mjesecu. 4 Kad se sastadoše sve Izraelove starješine, leviti ponesoše Kovčeg 5 i Šator sastanka sa svim posvećenim priborom što bješe u Šatoru; svećenici ih i leviti prenesoše.
6 Potom kralj Salomon i sva izraelska zajednica što se sabra k njemu žrtvovaše pred Kovčegom toliko ovaca i goveda da se ne mogahu ni prebrojiti ni procijeniti. 7 Svećenici donesoše Kovčeg saveza Jahvina na njegovo mjesto, u Debir Doma, to jest u Svetinju nad svetinjama, pod krila kerubínâ. 8 Kerubini su imali raširena krila nad mjestom gdje stajaše Kovčeg i zaklanjahu Kovčeg i njegove motke. 9 Motke su bile tako dugačke da su im se krajevi vidjeli iz svetišta nasuprot Debiru, ali se nisu vidjele izvana i ondje stoje do dana današnjega. 10 U Kovčegu nije bilo ništa osim dviju ploča koje metnu Mojsije na Horebu, gdje Jahve sklopi Savez s Izraelcima pošto iziđoše iz Egipta.
11

Bog ulazi u posjed Hrama

Svi svećenici izađoše iz Svetišta, jer su se svi nazočni svećenici posvetili bez obzira na redove.
12 Svi levitski pjevači, Asaf, Heman, Jedutun sa sinovima i braćom, stajahu obučeni u bez, s cimbalima, harfama i citrama, istočno od žrtvenika, a s njima sto i dvadeset svećenika koji su trubili u trube. 13 I dok su trubili i pjevali složno kao jedan i jednoglasno hvalili i slavili Jahvu, podižući glas uz trube, cimbale i druga glazbala, hvaleći Jahvu »jer je dobar i jer je vječna njegova ljubav«, oblak ispuni dom Jahvin. 14 Svećenici ne mogoše od oblaka nastaviti službe: slava Jahvina ispuni Božji dom!