1

Proroštvo Azarjino i obnova

Tada duh Božji dođe na Odedova sina Azarju.
2 On je izišao pred Asu i rekao mu: »Čujte me, Asa i sve Judino i Benjaminovo pleme! Jahve je s vama jer ste vi s njime; i ako ga budete tražili, naći ćete ga; ako li ga ostavite, i on će ostaviti vas. 3 Dugo su Izraelci bili bez pravoga Boga i bez svećenika-učitelja i bez Zakona. 4 Kad su se u nevolji obratili Jahvi, Bogu Izraelovu, i stali ga tražiti, našli su ga. 5 U ona vremena nitko nije mogao na miru ni izlaziti ni dolaziti, jer su veliki nemiri vladali među svim zemaljskim stanovnicima. 6 Udarao je narod na narod, grad na grad, jer ih je Jahve smeo svakojakom nevoljom. 7 Ali vi budite hrabri i neka vam ne klonu ruke, jer ima nagrada za vaša djela.«
8 Čuvši te riječi i proročku besjedu proroka Odeda, Asa se ohrabri i ukloni idolske gadove iz cijele Judine i Benjaminove zemlje i iz gradova koje je bio osvojio u Efrajimovoj gori. Obnovio je i Jahvin žrtvenik koji je bio pred Jahvinim trijemom. 9 Onda je skupio sve Judino i Benjaminovo pleme i došljake koji su bili kod njih od Efrajimova, Manašeova i Šimunova plemena, jer ih je mnogo prebjeglo k njemu od Izraelaca kad su vidjeli da je s njim Jahve, njegov Bog. 10 I skupili su se u Jeruzalemu trećega mjeseca petnaeste godine Asina kraljevanja. 11 Onoga su dana prinijeli Jahvi žrtve od plijena koji su dognali, sedam stotina goveda i sedam tisuća sitne stoke. 12 Zavjetovaše se da će tražiti Jahvu, Boga svojih otaca, svim srcem i svom dušom. 13 A tko god ne bi tražio Jahvu, Izraelova Boga, da se pogubi, bio malen ili velik, čovjek ili žena. 14 Zakleli su se Jahvi iza glasa i uz gromki poklik, uz trube i rogove. 15 Svi su se Judejci radovali zbog te zakletve jer su se iz svega srca zakleli i od sve su ga svoje volje tražili i našli ga. Jahve im je dao mir odasvud uokolo.
16

Ostala djela Asina

I svoju mater Maaku ukloni kralj Asa s vlasti jer je bila načinila gada Ašeri. Asa je sasjekao njezina gada, satro ga i spalio u potoku Kidronu.
17 Ali uzvišice nisu bile uklonjene iz Izraela. Ipak je Asino srce bilo privrženo Jahvi svega njegova života. 18 Unio je u dom Božji posvećene darove svoga oca i svoje: srebro i zlato i posuđe.
19 Nije bilo rata sve do trideset i pete godine Asina kraljevanja.