1 Kad je Roboam utvrdio kraljevstvo i ojačao, napustio je Jahvin zakon i on i sav Izrael s njim. 2 Ali pete godine Roboamova kraljevanja navali egipatski kralj Šišak na Jeruzalem, koji se bijaše iznevjerio Jahvi. 3 Došao je sa tisuću i dvjesta bojnih kola i sa šezdeset tisuća konjanika, a narodu koji je došao s njim iz Egipta – Libijcima, Sukijcima i Etiopljanima – nije bilo broja. 4 Osvojivši tvrde judejske gradove, dopro je do Jeruzalema. 5 Tada dođe prorok Šemaja k Roboamu i judejskim knezovima, koji se bijahu skupili u Jeruzalemu bježeći od Šišaka, i reče im: »Ovako veli Jahve: ‘Vi ste ostavili mene, pa i ja ostavljam vas u ruke Šišaku.’« 6 Tada se poniziše izraelski knezovi i kralj i rekoše: »Pravedan je Jahve!« 7 Kad ih Jahve vidje gdje se poniziše, dođe njegova riječ Šemaji: »Ponizili su se; neću ih uništiti, nego ću im uskoro dati spasenje te se moja srdžba neće oboriti na Jeruzalem preko Šišaka. 8 Bit će mu sluge, da vide što znači služiti meni, a što zemaljskim kraljevstvima.«
9 Tako egipatski kralj Šišak navali na Jeruzalem, opljačka blago iz doma Jahvina i riznicu kraljeva dvora; sve je uzeo; uze i zlatne štitove što ih bijaše napravio Salomon. 10 Namjesto njih kralj Roboam napravi mjedene štitove i povjeri ih zapovjednicima straže koja je čuvala vrata kraljevskoga dvora. 11 Kad je god kralj išao u dom Jahvin, stražari su ih uzimali, a poslije ih vraćali u stražaru.
12 Kad se, dakle, ponizio, odvratio se od njega Jahvin gnjev te ga nije sasvim uništio, jer i u Judeji bijaše dobra. 13 Potom se kralj Roboam utvrdi u Jeruzalemu i stade kraljevati. Roboamu je bila četrdeset i jedna godina kad se zakraljio, a sedamnaest je godina kraljevao u Jeruzalemu, u gradu koji Jahve izabra između svih izraelskih plemena da ondje postavi ime svoje. Majka mu se zvala Naama, a bila je Amonka. 14 Činio je zlo, jer nije pregnuo srcem da traži Jahvu. 15 Roboamova prva i posljednja djela – i ratovi koji su se neprestano vodili između Roboama i Jeroboama – zapisani su u povijesti proroka Šemaje i u plemenskom popisu vidioca Adona. 16 Potom Roboam počinu sa svojim ocima i bî sahranjen u Davidovu gradu; na njegovo se mjesto zakraljio sin mu Abija.