1

Josip tumači sne faraonovih slugu

Poslije toga peharnik se i pekar egipatskog kralja ogriješe o svoga gospodara, kralja egipatskog.
2 Faraon se razljuti na svoja dva dvoranina, glavnog peharnika i glavnog pekara, 3 te ih stavi u zatvor, u zgradu zapovjednika tjelesne straže – u istu tamnicu gdje je i Josip bio zatvoren. 4 Zapovjednik tjelesne straže odredi Josipa da ih poslužuje.
Pošto su proveli u zatvoru neko vrijeme,
5 obojica njih – peharnik i pekar egipatskog kralja, utamničenici – usnu san jedne te iste noći. Svaki je usnuo svoj san; i svaki je san imao svoje značenje. 6 Kad je Josip ujutro došao k njima, opazi da su neraspoloženi. 7 Upita faraonove dvorane koji su bili s njim u zatvoru u zgradi njegova gospodara: »Zašto ste danas tako potišteni?« 8 Odgovore mu: »Sne smo usnuli, ali nikog nema da nam ih protumači.« Josip im reče: »Zar tumačenje ne spada na Boga? Dajte, pričajte mi!«
9 Onda je glavni peharnik ispripovjedio Josipu svoj san: »Sanjao sam da je preda mnom lozov trs. 10 Na trsu bile tri mladice. I tek što je propupao, procvjeta i na njegovim grozdovima sazru bobe. 11 Kako sam u ruci držao faraonov pehar, uzmem grožđa, istiještim ga u faraonov pehar, a onda stavim pehar u faraonovu ruku.« 12 Josip mu reče: »Ovo ti je značenje: tri mladice tri su dana. 13 Poslije tri dana faraon će te pomilovati i vratiti na tvoje mjesto; opet ćeš stavljati pehar faraonu u ruku, kao i prije, dok si mu bio peharnik. 14 Kada ti bude opet dobro, sjeti se da sam i ja bio s tobom, pa mi učini ovu uslugu: spomeni me faraonu i pokušaj me izvesti iz ove kuće. 15 Jer, zbilja, bio sam silom odveden iz zemlje Hebreja; ni ovdje nisam ništa skrivio, a baciše me u tamnicu.«
16 Kad je glavni pekar vidio kako je Josip dao dobro tumačenje, reče mu: »Usnuh da su mi na glavi tri bijele košare. 17 U najgornjoj bilo svakovrsna peciva što ga pekar pripravlja faraonu, ali su ptice jele iz košare povrh moje glave.« 18 Josip odgovori: »Ovo je značenje: tri košare tri su dana. 19 Poslije tri dana faraon će uzdići tvoju glavu i o drvo te objesiti te će ptice jesti meso s tebe.«
20 I zaista, trećega dana, kad je faraon priredio gozbu za sve svoje službenike – bio mu je rođendan – iz sredine svojih službenika izluči glavnog peharnika i glavnog pekara. 21 Vrati glavnog peharnika u peharničku službu te je i dalje stavljao pehar u faraonovu ruku, 22 a glavnog pekara objesi, kako je Josip protumačio. 23 Ipak se glavni peharnik nije sjetio Josipa – zaboravio je na nj.