1

Keturini sinovi

Abraham je sebi uzeo još jednu ženu; zvala se Ketura.
2 Ona mu je rodila Zimrana, Jokšana, Medana, Midjana, Jišbaka i Šuaha. 3 A od Jokšana rodili se Šeba i Dedan. Dedanovi su potomci: Ašurci, Letušci i Leumci. 4 Sinovi su Midjanovi: Efa, Efer, Hanok, Abida i Eldaa. Sve su to potomci Keturini.
5

Smrt Abrahamova

Abraham prenese sav svoj imutak na Izaka;
6 a sinovima od svojih suložnica dade Abraham samo darove i još ih za svoga života razašalje po istoku – daleko od svog sina Izaka – u istočni kraj. 7 Ovo je duljina Abrahamova života što ga je proživio: stotinu sedamdeset i pet godina. 8 Zatim Abraham preminu, umrije u sretnoj dobi – star i pun godina – te bi pridružen svojim precima. 9 Njegovi sinovi, Izak i Jišmael, sahrane ga u špilji Makpeli, na poljani Efrona, sina Hetita Sohara, nasuprot Mamri: 10 to je poljana što ju je Abraham kupio od Hetovih sinova. Ondje je sahranjen Abraham i njegova žena Sara. 11 Poslije Abrahamove smrti Bog je blagoslivljao njegova sina Izaka. Izak je živio blizu Beer Lahaj Roja.
12

Potomci Jišmaelovi

Ovo je povijest Abrahamova sina Jišmaela, koga je Abrahamu rodila Sarina sluškinja, Egipćanka Hagara.
13 A ovo su sinovi Jišmaelovi, svaki po svom imenu i po svom rođenju: Jišmaelov prvenac Nebajot, Kedar, Adbeel, Mibsam, 14 Mišma, Duma, Masa, 15 Hadad, Tema, Jetur, Nafiš i Kedma.
16 To su Jišmaelovi sinovi i to su njihova imena prema njihovim naseljima i taborištima: dvanaest poglavica od isto toliko plemena. 17 A ovo je duljina Jišmaelova života: stotinu trideset i sedam godina. Zatim izdahnu; umrije i bi pridružen svojim precima. 18 Potomstvo mu se naselilo od Havile do Šura, koji je na istok Egiptu idući prema Ašuru. Nastaniše se nasuprot svojoj braći.
19

3. POVIJEST JAKOVLJEVA

Rođenje i mladost Ezava i Jakova

Ovo je povijest Abrahamova sina Izaka: Izak se rodio od Abrahama.
20 Izaku je bilo četrdeset godina kad se oženio Rebekom, kćerkom Aramejca Betuela iz Padan Arama, a sestrom Aramejca Labana.
21 Izak se obrati Jahvi za svoju ženu jer je bila nerotkinja. Jahve ga usliša te njegova žena Rebeka zače. 22 No djeca se u njezinoj utrobi tako sudarala te ona uzviknu: »Ako je tako, zašto ću živjeti!« Ode, dakle, da se posavjetuje s Jahvom. 23 I Jahve joj reče: »Dva su svijeta u utrobi tvojoj;
dva će se naroda iz tvog krila odijeliti.
Narod će nad narodom gospodovati,
stariji će služiti mlađemu.«
24 Došlo vrijeme da rodi, kad gle – blizanci u njezinoj utrobi. 25 Pojavi se prvi. Bio je crven; sav runjav kao ogrtač. Stoga mu nadjenuše ime Ezav. 26 Potom se pojavi njegov brat. Rukom se držao Ezavu za petu. Zato mu nadjenuše ime Jakov. Izaku je bilo šezdeset godina kad su oni rođeni.
27 Kad su dječaci odrasli, Ezav postane vješt lovac, čovjek pustare. Jakov je bio čovjek krotak i boravio je u šatorima. 28 Izaku je Ezav bio draži jer je volio divljač, a Rebeka je više voljela Jakova.
29 Jednom Jakov kuhaše jelo. Ezav stigne s polja, gladan. 30 Reče Ezav Jakovu: »Daj mi toga crvenog variva da pojedem jer sam izgladnio.« Stoga mu je ime Edom. 31 A Jakov odgovori: »Ustupi mi prije svoje prvorodstvo!« 32 Ezav reče: »Evo me skoro na smrti; što će mi prvorodstvo!« 33 Jakov nastavi: »Prije mi se zakuni!« On mu se zakune, i tako proda Jakovu svoje prvorodstvo. 34 Tada Jakov dade Ezavu kruha i čorbe od sočivice. Jeo je i pio, onda se digao i otišao. Tako Ezav pogazi svoje prvorodstvo.