1

Grob patrijarhâ

Duljina Sarina života bila je stotinu dvadeset i sedam godina.
2 Sara umrije u Kirjat Arbi, to jest u Hebronu, u zemlji kanaanskoj; i Abraham uđe u žalost za Sarom i naricaše za njom.
3 Potom se Abraham digne ispred svoje pokojnice te prozbori sinovima Hetovim: 4 »Premda sam ja među vama doseljeni stranac, prodajte mi zemljište za grob među vama, tako da mogu iznijeti svoju pokojnicu i sahraniti je.« 5 A sinovi Hetovi odgovore Abrahamu: 6 »Gospodine, saslušaj nas! Ti si izabranik Božji u našoj sredini. Pokopaj svoju pokojnicu u našem najbiranijem grobu. Nitko ti od nas neće odbiti svoga groba da mogneš sahraniti svoju pokojnicu.« 7 Nato se Abraham diže pa se mještanima, sinovima Hetovim, duboko pokloni 8 te im reče: »Ako se slažete da svoju pokojnicu uklonim i sahranim, čujte me: zauzmite se za me kod Efrona, sina Soharova, 9 da mi proda špilju Makpelu što njemu pripada a nalazi se na kraju njegova posjeda; neka mi je za punu cijenu, u vašoj nazočnosti, proda u vlasništvo za sahranjivanje.«
10 A Efron je sjedio sa sinovima Hetovim. Potom Efron, Hetit, odgovori Abrahamu da ga čuju sinovi Hetovi svojim ušima – svi koji su sjedili u vijeću onoga grada: 11 »Ne, moj gospodine! Saslušaj mene! Ja tebi dajem poljanu i špilju što je na njoj; darujem ti to pred sinovima svoga naroda. Sahrani svoju pokojnicu.« 12 Abraham se duboko nakloni mještanima, 13 a onda progovori Efronu da mještani čuju na svoje uši: »Ded me samo poslušaj! Dajem ti cijenu za poljanu; primi je od mene da ondje mogu sahraniti svoju pokojnicu!« 14 Efron odgovori Abrahamu: 15 »Čuj me, moj gospodine: zemljište u vrijednosti od četiri stotine srebrnika, što je to tebi i meni! Sahrani, dakle, svoju pokojnicu!« 16 Abraham se složi s Efronom; isplati Abraham Efronu novac što ga je spomenuo tako da su na svoje uši čuli sinovi Hetovi – četiri stotine srebrnika trgovačke mjere.
17 I tako Efronova poljana u Makpeli nasuprot Mamri – poljana, špilja i sva stabla što su bila na poljani – 18 prijeđe u vlasništvo Abrahamovo u nazočnosti sinova Hetovih, sviju koji su sjedili u vijeću svoga grada. 19 A onda Abraham sahrani svoju ženu Saru u spilji na poljani Makpeli nasuprot Mamri – danas Hebronu – u zemlji kanaanskoj. 20 Tako je poljana i špilja na njoj prešla od sinova Hetovih u vlasništvo Abrahamovo za sahranjivanje.