1

Napučivanje zemlje

Ovo je povijest Noinih sinova: Šema, Hama i Jafeta, kojima su se rodili sinovi poslije potopa.
2 Sinovi su Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešak, Tiras. 3 A sinovi su Gomerovi: Aškenaz, Rifat i Togarma. 4 Javanovi su opet sinovi: Eliša, Taršiš, Kitijci i Dodanci. 5 Od njih su se razgranali narodi po otocima.
To su Jafetovi sinovi prema svojim zemljama – svaki s vlastitim jezikom – prema svojim plemenima i narodima.
6 Sinovi su Hamovi: Kuš i Misrajim, Put i Kanaan. 7 Kuševi su: Seba, Havila, Sabta, Rama i Sabteka. Ramini su: Šeba i Dedan.
8 Od Kuša se rodio Nimrod, koji je postao prvi velmoža na zemlji. 9 Voljom Jahve bio je silan lovac. Zato se veli: »Kao Nimrod, silan lovac voljom Jahve.« 10 Glavno uporište njegova kraljevstva bili su: Babilon, Erek, Akad i Kalne, svi u zemlji Šinearu. 11 Iz te je zemlje došao Ašur. On je podigao Ninivu, Rehobot Ir, Kalah 12 i Resen između Ninive i Kalaha (to je glavni grad).
13 Od Misrajima potekli su Ludijci, Anamijci, Lehabijci, Naftuhijci, 14 pa Patrušani, Kasluhijci i Kaftorci, od kojih su potekli Filistejci.
15 Od Kanaana potječe Sidon, njegov prvenac, i Het. 16 Dalje: Jebusejci, Amorejci, Girgašani, 17 Hivijci, Arkijci, Sinijci, 18 Arvađani, Semarjani i Hamaćani. Poslije se kanaanska plemena razgranaše, 19 tako da se granica Kanaanaca protezala od Sidona prema Geraru sve do Gaze pa prema Sodomi, Gomori, Admi i Sebojimu sve do Leše.
20 To su sinovi Hamovi prema svojim plemenima i jezicima, po svojim zemljama i narodima.
21 A i Šemu – praocu svih sinova Eberovih i starijem bratu Jafetovu – rodili se sinovi. 22 Šemovi su sinovi: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud i Aram. 23 A Aramovi su sinovi: Us, Hul, Geter i Maš. 24 Arpakšad rodi Šelaha, Šelah rodi Ebera. 25 Eberu su se rodila dva sina: jednomu bješe ime Peleg, jer se za njegova vijeka zemlja razdijelila. Njegovu je bratu bilo ime Joktan. 26 Od Joktana se rodiše: Almodad, Šelef, Hasarmavet, Jerah, 27 Hadoram, Uzal, Dikla, 28 Obal, Abimael, Šeba, 29 Ofir, Havila i Jobab. Sve su to sinovi Joktanovi. 30 Njihova se naselja protezahu od Meše sve do Sefara, brdovitih krajeva na istoku.
31 To su sinovi Šemovi prema svojim plemenima, jezicima i zemljama, po svojim narodima.
32 To su rodovi Noinih sinova prema svojim lozama i narodima. Od njih su se razgranali narodi po zemlji poslije potopa.