1 U onaj dan otvorit će se izvor domu Davidovu i Jeruzalemcima da se operu od grijeha i nečistoće. 2 U onaj dan« – riječ je Jahve nad vojskama – »iskorijenit ću iz zemlje imena kumirâ da se više ne spominju; uklonit ću iz zemlje i proroke i duh nečistoće. 3 Ako netko još bude prorokovao, otac i mati koji su ga rodili reći će mu: ‘Nećeš više živjeti, jer laž govoriš u ime Jahvino!’ Otac i mati koji su ga rodili probost će ga kada bude prorokovao. 4 U onaj dan svaki će se prorok stidjeti svoga viđenja; neće se više ogrtati plaštem od kostrijeti da bi lagali, 5 nego će govoriti: ‘Nisam ja prorok; ja sam ratar, zemlja je moje dobro od mladosti!’ 6 Ako li ga tko upita: ‘Kakve su ti to rane po tijelu?’, on će odgovoriti: ‘Izranjen sam kod prijateljâ.’«
7

Besjeda maču: Novi narod

»Probudi se, maču, protiv mog pastira,
protiv čovjeka, moga srodnika«
– riječ je Jahve nad vojskama.
»Udari pastira, i ovce će se razbjeći!
Okrenut ću ruku protiv slabića,
8 i u svoj će zemlji« – riječ je Jahvina –
»dvije trećine biti istrijebljene,
a trećina ostavljena.
9 Tu ću trećinu kroz oganj provesti,
pročistit ću ih kao što se pročišćuje srebro,
iskušat’ ih kao što se srebro iskušava.
I on će zazivati ime moje,
a ja ću mu se odazvati;
i reći ću: ‘Moj je to narod!’
a on će reći: ‘Jahve je Bog moj!’«