1

Vojna protiv Amalečana

Kad je David sa svojim ljudima treći dan stigao u Siklag, a to Amalečani bijahu navalili na Negeb i na Siklag; opljačkali su Siklag i ognjem ga spalili.
2 Zarobili su žene i sve koji su bili ondje, malo i veliko. Nisu ubili nikoga, nego su samo odveli roblje i otišli svojim putem. 3 Kad je, dakle, David sa svojim ljudima došao u grad, vidješe da je grad spaljen, a njihove žene, njihovi sinovi i njihove kćeri odvedeni u ropstvo. 4 Tada David i ljudi koji bijahu s njim podigoše glas i plakahu dok im nije ponestalo snage za plač. 5 I obje Davidove žene bijahu odvedene u ropstvo – Ahinoama Jizreelka i Abigajila, Nabalova žena iz Karmela. 6 David se našao u velikoj nevolji jer su ljudi počeli govoriti da će ga kamenovati, budući da su svi bili ogorčeni, svaki zbog svojih sinova i zbog svojih kćeri. Ali se David ohrabri u Jahvi, svome Bogu. 7 David reče svećeniku Ebjataru, Ahimelekovu sinu: »Donesi mi ovamo oplećak!« I Ebjatar donese Davidu oplećak. 8 Tada David upita Jahvu za savjet govoreći: »Hoću li u potjeru za onim razbojnicima i hoću li ih stići?« A on mu odgovori: »Idi u potjeru jer ćeš ih zacijelo stići i zarobljenike ćeš izbaviti.«
9 I pođe David sa šest stotina ljudi koji bijahu s njim i dođoše do potoka Besora gdje su ostali oni što ostaše otraga. 10 Odatle David s četiri stotine ljudi nastavi potjeru, a ostadoše dvije stotine ljudi što bijahu tako umorni da nisu mogli prijeći preko potoka Besora.
11 U polju naiđoše na nekog Egipćanina. Dovedoše ga k Davidu, dadoše mu kruha da jede i vode da pije. 12 Dadoše mu grudu smokava i dva grozda suhoga grožđa. Kad je to pojeo, vratio mu se život, jer tri dana i tri noći ne bijaše ništa jeo i ništa pio. 13 Tada ga David upita: »Čiji si ti i odakle si?« A on odgovori: »Ja sam Egipćanin, sluga jednog Amalečanina. Moj me gospodar ostavio jer sam se razbolio prije tri dana. 14 Bili smo provalili u Negeb Keretski i Negeb Judejski i u Negeb Kalebov, a Siklag smo zapalili ognjem.«
15 David ga upita: »Hoćeš li me odvesti k toj razbojničkoj družbi?« A on odgovori: »Zakuni mi se Bogom da me nećeš pogubiti i da me nećeš predati u ruke mome gospodaru, pa ću te odvesti k njima!«
16 On ga, dakle, odvede, i gle, oni se bijahu razasuli po svem onom kraju, jedući, pijući i slaveći slavlje zbog svega velikog plijena što su ga oteli iz zemlje filistejske i iz zemlje Judine. 17 I David ih poče biti i tukao ih je od zore do mraka. Nitko od njih nije izmakao, osim četiri stotine momaka, koji zajahaše na deve i pobjegoše. 18 Tako je David izbavio sve što su bili oteli Amalečani; i obje svoje žene izbavi David. 19 I ništa im nije nestalo, od najmanjih stvari do najvećih, od plijena sve do sinova i kćeri, sve što im bijaše oteto: sve je vratio David. 20 Tada uzeše sve ovce i goveda, dotjeraše ih pred njega vičući: »Ovo je plijen Davidov!«
21 Kad je David došao k onim dvjema stotinama ljudi koji bijahu sustali te ne mogahu ići za Davidom i koje on bijaše ostavio kod potoka Besora, iziđoše oni ususret Davidu i četi njegovoj: približivši se Davidu i četi, pozdraviše ih.
22 Tada progovoriše svi zlobnici i ništarije između ljudi koji su išli s Davidom i rekoše: »Budući da nisu išli s nama, ne dajmo im ništa od plijena koji smo izbavili, nego samo svakome njegovu ženu i njegovu djecu, neka ih povedu sa sobom i neka idu!«
23 Ali David reče: »Ne činite tako, braćo moja, poslije onoga što nam je dao Jahve: on nas je čuvao i predao nam u ruke razbojničku družbu koja bijaše izišla protiv nas. 24 Ta tko će vas poslušati u tome? Jer kakav je dio onome koji ide u boj, takav je dio onome koji ostaje kod tovara. Jednak dio neka imaju svi.«
25 Tako ostade od onoga dana unaprijed. David to učini uredbom i zakonom u Izraelu sve do današnjeg dana.
26 Kad je David došao u Siklag, posla dio plijena starješinama Jude, po pojedinim njihovim gradovima, s porukom: »Evo za vas dar od plijena Jahvinih neprijatelja!« 27 Onima u Betulu, onima u Rami u Negebu i onima u Jatiru; 28 onima u Aroeru, onima u Sifmotu i onima u Eštemoi; 29 onima u Karmelu, onima u jerahmeelskim gradovima i onima u kenijskim gradovima; 30 onima u Hormi, onima u Bor Ašanu i onima u Eteru; 31 onima u Hebronu i u svim onim mjestima u koja je dolazio David sa svojim ljudima.