1

Bog zove Samuela

Mladi je Samuel služio Jahvi pod nadzorom Elijevim; u ono vrijeme Jahve je rijetko govorio ljudima, a viđenja nisu bila česta.
2 No jednoga je dana Eli ležao u svojoj sobi – oči su njegove počele slabiti te više nije mogao vidjeti – 3 svijećnjak Božji još ne bijaše ugašen i Samuel je spavao u svetištu Jahvinu, ondje gdje je bio Kovčeg Božji. 4 I Jahve zovnu: »Samuele! Samuele!« A on odgovori: »Evo me!« 5 I otrča k Eliju i reče: »Evo me! Ti si me zvao!« A Eli reče: »Ja te nisam zvao. Vrati se i spavaj!« I on ode i leže.
6 I Jahve opet zovnu: »Samuele! Samuele!« Samuel usta, ode k Eliju i reče: »Evo me! Ti si me zvao!« A Eli odgovori: »Ja te nisam zvao, sine! Vrati se i spavaj!« 7 Samuel još nije poznavao Jahve i još mu nikada ne bijaše objavljena riječ Jahvina.
8 I Jahve zovnu Samuela po treći put. On usta, ode k Eliju i reče: »Evo me! Ti si me zvao!« Sada Eli razumje da je Jahve zvao dječaka. 9 Zato reče Samuelu: »Idi i lezi, a ako te zovne, ti reci: ‘Govori, Gospodine, sluga tvoj sluša.’« I Samuel ode i leže na svoje mjesto.
10 I dođe Jahve i stade i zovnu kao prije: »Samuele! Samuele!« A Samuel odgovori: »Govori, sluga tvoj sluša.«
11 Tada Jahve reče Samuelu: »Evo, učinit ću nešto u Izraelu da će oba uha zujati svakome koji čuje. 12 U onaj ću dan ispuniti na Eliju sve što sam rekao za kuću njegovu, od početka do kraja. 13 Ti ćeš mu objaviti da osuđujem kuću njegovu dovijeka; on je znao da njegovi sinovi hule na Boga, a nije ih obuzdao. 14 Zato – kunem se domu Elijevu – neće oprati krivicu Elijeva doma nikakve žrtve ni prinosi dovijeka.«
15 Samuel je spavao do jutra, a onda otvori vrata doma Jahvina. Samuel se bojao kazati viđenje Eliju. 16 Ali Eli zovnu Samuela govoreći: »Samuele, sine!« A on odgovori: »Evo me!« 17 I on upita: »Kakva je riječ koju ti reče? Nemoj mi zatajiti ništa! Tako ti Bog učinio zlo i dodao ti drugo ako mi zatajiš nešto od onoga što ti je kazao.« 18 Nato mu Samuel pripovjedi sve i ništa ne zataji od njega. A Eli reče: »On je Jahve, neka čini što je dobro u očima njegovim!«
19 Samuel je rastao, a Jahve je bio s njim i nije pustio da ijedna od njegovih riječi padne na zemlju. 20 Sav Izrael, od Dana do Beer Šebe, spozna da je Samuel postavljen za proroka Jahvina. 21 Jahve se i dalje javljao u Šilu, jer se objavljivao Samuelu, 22 i riječ se Samuelova obraćala svemu Izraelu. (Eli je bio vrlo star, a njegovi su sinovi ustrajali u svome opakom postupku pred Jahvom.)