1

4. DAVID KOD FILISTEJACA

David se sklanja u Gat

David reče u sebi: »Ipak ću jednoga dana poginuti od Šaulove ruke. Zato nema ništa bolje za me nego da se spasim u zemlju Filistejaca. Tada će Šaul odustati da me dalje traži po svim krajevima Izraelovim i izbavit ću se iz njegove ruke.«
2 David se, dakle, podiže i prijeđe, sa šest stotina ljudi koje je imao, k Akišu, sinu Maokovu, kralju Gata. 3 David se nastani kod Akiša u Gatu, on i njegovi ljudi, svaki sa svojom obitelji, a David sa svoje dvije žene, Ahinoamom Jizreelkom i Abigajilom, Nabalovom ženom iz Karmela. 4 Kad je Šaul doznao da je David pobjegao u Gat, nije ga više progonio.
5

David kao vazal filistejski

David reče Akišu: »Ako sam našao milost u tvojim očima, neka mi dadu mjesto u jednom gradu u zemlji da se nastanim u njemu. Zašto da tvoj sluga stanuje kod tebe u kraljevskom gradu?«
6 Akiš mu još istoga dana dade Siklag. Stoga Siklag pripada do današnjega dana kraljevima Jude. 7 I osta David u filistejskoj zemlji godinu dana i četiri mjeseca.
8 David je sa svojim ljudima izlazio da pljačka Gešurce, Girzijce i Amalečane, jer su to bili stanovnici zemlje od Telama preko Šura sve do egipatske zemlje. 9 David je pustošio zemlju ne ostavljajući na životu ni čovjeka ni žene, otimao je ovce i goveda, magarce, deve i haljine i vraćao se da sve to donese Akišu. 10 Akiš bi ga pitao: »Gdje ste danas pljačkali?« A David bi odgovorio da su pljačkali u Negebu Judinu ili u Negebu Jerahmeelskom ili u Negebu Kenijskom. 11 David nije ostavljao na životu ni čovjeka ni žene da ih dovede u Gat jer mišljaše: »Mogli bi nas optužiti i reći: ‘Tako je David radio.’« Takav je imao običaj za sve vrijeme dok je boravio u filistejskoj zemlji.
12 Akiš je vjerovao Davidu i govorio u sebi: »Baš se omrazio svome narodu, Izraelu! Zato će mi biti sluga dovijeka!«