1

Pokorničko bogoslužje

Dvadeset i četvrtoga dana toga mjeseca skupiše se Izraelci na post, u pokorničkim vrećama i posuti prašinom.
2 Rod se Izraelov odvojio od svih tuđinaca: pristupili su i ispovijedali svoje grijehe i bezakonja svojih otaca. 3 Stajali su, svatko na svome mjestu, i čitali knjigu Zakona Jahve, Boga svoga, četvrtinu dana; za druge su četvrtine ispovijedali svoje grijehe i klanjali se Jahvi, Bogu svome. 4 A Ješua, Bani, Kadmiel, Šebanija, Buni, Šerebja, Bani i Kenani, popevši se na poviše mjesto za levite, vapili su snažnim glasom Jahvi, Bogu svome. 5 I govorahu leviti Ješua, Kadmiel, Bani, Hašabneja, Šerebja, Hodija, Šebanija i Petahja: »Ustanite, blagoslivljajte Jahvu, Boga našega!
Blagoslovljen da si, Jahve, Bože naš,
odvijeka dovijeka!
I neka je blagoslovljeno tvoje ime slavno,
iznad svakog blagoslova i hvale uzvišeno.
6 Ti si, Jahve, Jedini!
Ti si stvorio nebo,
i nebesa nad nebesima,
i vojsku njihovu,
zemlju i sve što je na njoj,
mora i što je u njima.
Ti sve to oživljavaš,
i vojske se nebeske tebi klanjaju.
7 Ti si, Jahve, Bog,
koji si Abrama izabrao,
iz Ura kaldejskoga njega izveo
i dao mu ime Abraham.
8 Vjerno si srce njegovo pred sobom našao
i Savez s njim sklopio
da ćeš mu dati zemlju kanaansku,
i hetitsku i amorejsku,
i perižansku, jebusejsku i girgašansku,
njemu i potomstvu njegovu.
I svoja si obećanja ispunio,
jer si pravedan.
9 Nevolju si otaca naših u Egiptu vidio,
i vapaj si njihov čuo kraj Mora crvenoga.
10 Znacima si se i čudesima oborio na faraona
i na sve sluge njegove,
i na sav narod zemlje njegove;
jer znao si kolika je bila
protiv njih drskost njihova.
Sebi si ime stekao koje do danas traje.
11 More si pred njima razdvojio:
prešli su usred mora po suhu.
U dubine si utopio progonitelje njihove
kao kamen među vode silovite.
12 Stupom oblaka danju si ih vodio,
a noću si stupom ognjenim
svijetlio im po putu kojim su hodili.
13 Na goru si sinajsku sišao
i s neba im govorio;
i dao si im
pravedne naredbe,
čvrste zakone,
zapovijedi izvrsne i uredbe.
14 Ti si im objavio svoju svetu subotu,
zapovijedi, naredbe i Zakon si im propisao
po glasu sluge svoga Mojsija.
15 S neba si ih hranio kruhom za njihove gladi,
za njihovu si žeđ iz stijene vodu izveo.
Ti si im zapovjedio da pođu
zaposjesti zemlju
za koju si se zakleo
da ćeš im dati.
16 Ali se oni i oci naši uzjoguniše,
vratove ukrutiše
i zapovijedi tvojih nisu slušali.
17 Poslušnost su odbili,
zaboravili čudesa
što si ih za njih učinio;
ukrutili su vratove, a u glavu uvrtjeli
da u ropstvo se svoje vrate, u Egipat.
Ali ti si Bog praštanja,
milosrdan i blag,
na gnjev si spor, a u milosrđu velik:
i nisi ih ostavio!
18 Čak su načinili tele saliveno,
‘To bog je tvoj’, rekoše,
‘koji te izveo iz Egipta!’
I teško su hulili,
19 a ti u beskrajnom milosrđu
nisi ih napuštao u pustinji:
stup se oblaka nije pred njima skrivao,
danju ih je putem vodio,
a stup je plameni noću
pred njima svijetlio putem
kojim su hodili.
20 Dao si im svoga duha dobrog
da ih naučiš mudrosti,
mane svoje nisi uskratio njihovim ustima,
i u žeđi si im vode pružio.
21 Četrdeset godina krijepio si ih u pustinji:
ništa im nije nedostajalo,
niti im se odijelo deralo,
niti su im noge oticale.
22 I dao si im kraljevstva i narode
i razdijelio ih granicama:
zaposjeli su zemlju Sihona, kralja hešbonskoga,
i zemlju Oga, kralja bašanskoga.
23 I sinove si im umnožio
kao zvijezde nebeske,
i u zemlju si ih doveo
za koju si rekao njihovim ocima
da će ući u nju i zaposjesti je.
24 Sinovi su ušli i pokorili zemlju,
a ti si pred njima svladao
stanovnike zemlje, Kanaance,
i predao si u ruke njihove
kraljeve i narode zemlje
da rade s njima što ih je volja;
25 osvojili su gradove tvrde
i zemlju plodnu
i naslijedili kuće
pune svakog dobra,
isklesane zdence, vinograde, maslinike
i mnogo plodnog drveća:
jeli su, sitili se i debljali
i uživali u velikoj dobroti tvojoj.
26 Ali su se bunili i odvrgli tebe,
i Zakon su tvoj bacili za leđa,
ubijali su proroke, koji su ih obraćali
da se tebi vrate,
i grdno su hulili.
27 U ruke si ih tada predao osvajačima,
koji su ih tlačili.
A u vrijeme muke svoje tebi su vapili
i ti si ih s neba uslišio
i u velikoj dobroti svojoj slao si im
izbavitelje, koji su ih iz ruku tlačitelja njihovih izbavljali.
28 Ali čim bi se smirili,
opet su pred tobom zlo činili,
a ti si ih puštao
u ruke neprijatelja njihovih,
koji su ih mučili.
I opet su k tebi vapili
i ti si ih s neba uslišio:
u milosrđu svojem mnogo si ih puta izbavio.
29 Ti si ih opominjao da se vrate tvome Zakonu:
ali se oni uzjoguniše,
nepokorni tvojim zapovijedima;
griješili su protiv naredaba tvojih,
a čovjek živi kad ih obdržava.
Leđa su izvlačili,
šije ukrućivali i nisu slušali.
30 Mnogo si godina bio strpljiv s njima
i svojim si ih duhom opominjao
po službi svojih proroka;
no nisu slušali.
Tada si ih predao u ruke naroda zemaljskih.
31 U velikom milosrđu svojem
ti ih nisi uništio,
ni ostavio ih nisi,
jer si ti Bog milostiv
i pun samilosti.
32 A sada, o Bože naš,
veliki Bože, jaki i strašni,
koji čuvaš Savez i dobrohotnost,
neka ne bude pred licem tvojim
neznatna sva ova nevolja
koja je snašla nas,
kraljeve naše i knezove,
svećenike i proroke naše,
očeve naše i sav narod tvoj
od vremena asirskih kraljeva pa do danas.
33 Ti si pravedan
u svemu što nas je snašlo,
jer si ti pokazao vjernost,
a mi zloću svoju.
34 Kraljevi naši i knezovi,
svećenici i oci naši
nisu vršili Zakona tvoga,
nisu osluškivali naredaba tvojih i opomena
koje si im davao.
35 Premda su bili u svom kraljevstvu,
u velikim dobrima koja si im činio,
u prostranoj i plodnoj zemlji
koju si im dao,
oni ti nisu služili
i od svojih zlih djela nisu se odvraćali.
36 Mi smo danas, evo, robovi
i u zemlji koju si bio dao ocima našim
da uživaju njene plodove i njena dobra,
evo u njoj mi robujemo.
37 Njeni obilni prihodi idu kraljevima
koje si nam postavio zbog grijeha naših,
i gospodare oni po volji svojoj
tjelesima našim i stokom našom.
Ah, u velikoj smo nevolji!«