1

Novo ukazanje

Kad je Salomon dovršio gradnju doma Jahvina, kraljevskog dvora i svega što je namislio graditi,
2 javi se Jahve i drugi put Salomonu, kao što mu se bio javio u Gibeonu. 3 Jahve mu reče:
»Uslišio sam molitvu i prošnju koju si mi uputio. Posvetio sam ovaj dom koji si sagradio da u njemu prebiva ime moje dovijeka; moje će oči i srce biti ovdje svagda.
4 A ti, ako budeš hodio preda mnom kako je hodio tvoj otac David, u nevinosti srca i pravednosti, postupao u svemu kako sam ti zapovjedio i ako budeš držao moje zakone i moje naredbe, 5 ja ću učvrstiti zauvijek tvoje kraljevsko prijestolje nad Izraelom, kako sam obećao tvome ocu Davidu kad sam rekao: ‘Nikada ti neće nestati nasljednika na prijestolju Izraelovu.’ 6 Ali ako me ostavite, vi i vaši sinovi, ako ne budete držali mojih zapovijedi i zakona koje sam vam dao, ako se okrenete bogovima i budete im služili i klanjali im se, 7 tada ću istrijebiti Izraela iz zemlje koju sam mu dao; ovaj ću dom, koji sam posvetio svome imenu, odbaciti od sebe, i Izrael će biti poruga i podsmijeh svim narodima. 8 Ovaj je dom uzvišen, ali svi koji budu uza nj prolazili bit će zaprepašteni; zviždat će i govoriti: ‘Zašto je Jahve tako učinio s ovom zemljom i s ovim domom?’ 9 A reći će im se: ‘Jer su ostavili Jahvu, Boga svoga, koji je izveo oce njihove iz Egipta, a priklonili se drugim bogovima, častili ih i služili im, zato je Jahve pustio na njih sva ova zla.’«
10

Suradnja s Hiramom

Poslije dvadeset godina, za kojih je Salomon sagradio obje zgrade, dom Jahvin i kraljevski dvor,
11 a Hiram, kralj Tira, dobavljao mu drvo cedrovo i čempresovo i zlata koliko je god želio, dade tada kralj Salomon Hiramu dvadeset gradova u zemlji galilejskoj. 12 Hiram izađe iz Tira da vidi gradove koje mu je Salomon darovao, ali mu se nisu svidjeli. 13 I reče: »Kakvi su to gradovi što si mi ih dao, brate?« I od tada ih zovu »zemlja Kabul« do današnjega dana. 14 A Hiram bijaše poslao kralju stotinu i dvadeset zlatnih talenata.
15

Rabota

Ovako je bilo s rabotom koju je kralj Salomon digao da sagradi dom Jahvin, svoj dvor, Milo i zidove Jeruzalema, Hasor, Megido i Gezer.
16 Faraon, kralj Egipta, krenu u vojni pohod, osvoji Gezer, popali i poubija Kanaance koji su ondje živjeli, zatim dade grad u miraz svojoj kćeri, ženi Salomonovoj, 17 a Salomon obnovi Gezer, Bet Horon Donji, 18 Baalat, Tamar u pustinji u zemlji, 19 sve gradove-skladišta koje je Salomon imao, gradove za bojna kola i gradove za konjaništvo, i sve što je Salomon želio sagraditi u Jeruzalemu, na Libanonu i u svim zemljama koje su mu bile podložne. 20 Svim preostalim Amorejcima, Hetitima, Perižanima, Hivijcima i Jebusejcima, koji nisu bili Izraelci, 21 sinovima njihovim koji ostadoše iza njih u zemlji i koje Izraelci nisu zatrli, Salomon nametnu tešku tlaku do današnjega dana. 22 Sinove Izraelove nije Salomon pretvarao u robove, nego su mu oni bili vojnici, dvorani, vojskovođe, tridesetnici, zapovjednici njegovih bojnih kola i konjaništva. 23 A evo nadzornika koji su upravljali Salomonovim radovima: njih pet stotina i pedeset koji su zapovijedali puku zaposlenu na radovima.
24 Čim je faraonova kći ušla iz Davidova grada u kuću koju joj Salomon bijaše sagradio, tada on podiže Milo.
25

Služba u Hramu

Salomon je tri puta u godini prinosio paljenice i pričesnice na žrtveniku koji je podigao Jahvi i palio je kâd pred Jahvom. Tako je dovršio Hram.
26

3. SALOMON VELETRGOVAC

Salomonovo brodovlje

Kralj Salomon je sagradio brodovlje u Esjon-Geberu, koji je kraj Elata, na obali Crvenoga mora, u zemlji edomskoj.
27 Hiram je poslao na tim lađama svoje sluge, mornare koji su poznavali more, sa slugama Salomonovim. 28 Oni otploviše u Ofir, uzeše odande četiri stotine i dvadeset talenata zlata i donesoše ih kralju Salomonu.