1

Salomonovi odličnici

Kralj Salomon bio je kralj nad svim Izraelom,
2 a evo njegovih odličnika:
Azarja, sin Sadokov, svećenik;
3 Elihoref i Ahija, sinovi Šišini, bilježnici;
Jošafat, sin Ahiludov, savjetnik;
4 Benaja, sin Jojadin, vojskovođa;
Sadok i Ebjatar, svećenici.
5 Azarja, sin Natanov, bio je nad namjesnicima;
Zabud, sin Natanov, prijatelj kraljev;
6 Ahišar, upravitelj dvora;
Eliab, sin Joabov, zapovjednik vojske;
Adoram, sin Abdin, nadstojnik za tlaku.
7

Salomonovi namjesnici

Salomon je imao po svem Izraelu dvanaest namjesnika koji su opskrbljivali kralja i njegov dom; na svakoga je dolazio red da po jedan mjesec u godini podmiruje to uzdržavanje.
8 Evo njihovih imena:
… sin Hurov, u gori Efrajimovoj;
9 … sin Dekerov, u Makasu, Šaalbimu, Bet Šemešu, Elonu do Bet Hanana;
10 … sin Hesedov, u Arubotu; pod njim bijaše Soho i sav kraj heferski;
11 … sin Abinadabov, nad svim okružjem dorskim; žena mu je bila Tafata, kći Salomonova;
12 Baana, sin Ahiludov, u Tanaku i Megidu i u svem Bet Šeanu, koji je pokraj Saretana niže Jizreela, od Bet Šeana do Abel Mekole, i preko Jokmeama;
13 … sin Geberov, u Ramotu Gileadskom; njegova su bila sela Jaira, sina Manašeova, koja su u Gileadu; imao je i područje Argob, koje leži u Bašanu, šezdeset tvrdih gradova, opasanih zidovima i prijevornicama od mjedi;
14 Ahinabad, sin Idov, u Mahanajimu;
15 Ahimaas u Naftaliju; i on se oženio jednom Salomonovom kćeri – Bosmatom.
16 Baana, sin Hušajev, u Ašeru i na visoravnima;
17 Jošafat, sin Paruahov, u Jisakaru;
18 Šimej, sin Elin, u Benjaminu;
19 Geber, sin Urijin, u zemlji Gileadu, zemlji Sihona, kralja amorejskoga, i Oga, kralja bašanskoga.
Povrh toga bio je još jedan namjesnik u zemlji.
20 Juda i Izrael bili su mnogobrojni, bijaše ih kao pijeska na obali morskoj. Jeli su i pili i bili sretni.