1

Salomonov dvor

Salomon je sagradio i svoj dvor; u trinaest ga je godina potpuno dovršio.
2 Sagradio je dvor od libanonske šume: stotinu lakata dug, pedeset širok i trideset lakata visok, na četiri reda cedrovih stupova, a na stupovima bijahu cedrove grede. 3 Bio je pokriven cedrovinom iznad soba koje su počivale na stupovima. Ovih je bilo četrdeset i pet: petnaest u svakom redu. 4 Bila su tri reda prozora: po tri su prozora gledala jedan prema drugome. 5 Sva vrata s dovratnicima bila su četverokutna i po tri su prozora stajala jedan prema drugome. 6 Načinio je trijem od stupova, pedeset lakata dug i trideset širok. 7 Zatim je sagradio prijestolni trijem gdje je sudio; i sudački trijem, obložen cedrovinom od poda do stropa. 8 Njegovo prebivalište, u drugom dvorištu i unutar predvorja, bilo je istoga oblika. Sagradio je i kuću, nalik na onaj trijem, faraonovoj kćeri, kojom se bijaše oženio.
9 Sve su te građevine bile od biranog kamena, sječena po mjeri, a klesana iznutra i izvana, od temelja sve do drvenih spojnica, a vani sve do velikog predvorja. 10 Temelji su im bili od birana, velikog kamena: od deset i od osam lakata, 11 a nadgradnja od birana, po mjeri klesana kamena i od cedrovine. 12 A tri su reda klesanog kamena i red cedrovih greda okruživali veliko predvorje, a tako i unutrašnje predvorje doma Jahvina.
13

Hiram, ljevač mjedi

Salomon posla po Hirama iz Tira.
14 Bio je to sin udovice iz plemena Naftalijeva, ali mu otac bijaše iz Tira, kovač mjedi. Bio je pun vještine, umijeća i znanja da svašta izrađuje od mjedi. Dođe on kralju Salomonu i sav mu posao izradi.
15

Stupovi od mjedi

Salio je dva stupa od mjedi; jedan je stup bio visok osamnaest lakata, a koncem mjeren unaokolo imao je dvanaest lakata, isto tako i drugi.
16 I načini dvije glavice od mjedi da se stave povrh stupova; jedna je glavica bila visoka pet lakata i druga je bila pet lakata visoka. 17 Načini dva opleta u obliku pletera i lančaste žice da pokriju glavice na vrhu stupova; sedam za jednu glavicu i sedam za drugu. 18 Onda izradi mogranje: bili su u dva reda oko svake mreže. 19 Glavice na vrhu stupova pred trijemom imale su oblik ljiljana, od četiri lakta. 20 Stajale su na oba stupa kod izbočine što je bila prema lančancu. Dvije stotine mogranja bilo je oko prve glavice i dvije stotine oko druge. 21 Podiže stupove pred trijemom Hekala; jedan postavi na desnu stranu i nazva ga Jahin; postavi drugi stup na lijevu stranu i dade mu ime Boaz. 22 Na samom vrhu stupova postavi izrađene ljiljane. I tako dovrši stupove.
23

Mjedeno more

Tada od rastaljene kovine izli more koje je od ruba do ruba mjerilo deset lakata; bilo je okruglo naokolo, pet lakata visoko, a u opsegu, mjereno vrpcom, imalo je trideset lakata.
24 Pod rubom mu bijahu uresi kao cvjetne čaške koje su ga optakale sasvim: po deset na lakat optakale su more unaokolo; cvjetne su čaške bile u dva reda i salivene s njim. 25 Počivalo je na dvanaest volova: tri su gledala na sjever, tri na zapad, tri na jug, a tri na istok; more je stajalo na njima i svi su stražnjim dijelom bili okrenuti unutra. 26 Bilo je debelo pedalj, rub mu kao rub u čaše, kao cvijet, a moglo je primiti tri tisuće bata.
27

Mjedena podnožja i umivaonici

Načinio je deset mjedenih podnožja; svako je podnožje bilo četiri lakta dugo, četiri lakta široko, a tri lakta visoko.
28 Podnožja su bila ovako izrađena: imala su okvire, a okviri su stajali među preponama. 29 Na okvirima među preponama bili su lavovi, volovi i kerubini; a na samim preponama, kako iznad lavova i volova tako i pod njima, bijahu ukrasi poput vijenaca. 30 Svako je podnožje imalo četiri mjedena točka i osovine od mjedi; četiri su njihove noge imale držače; pod umivaonikom bijahu držači sliveni s ukrasima. 31 Gore, gdje su se držači sastavljali, bio je otvor podnožja; imao je lakat i pol; otvor je bio okrugao, u obliku ukrasne posude, a na njemu su bili uklesani i ukrasi; ali prepone bijahu četvrtaste, a ne okrugle.
32 Četiri su točka bila pod preponom. Osovine im izlazile na podnožju; svaki točak bijaše visok lakat i pol. 33 Točkovi su bili slični točkovima običnih kola: njihove osovine, naplaci, paoci i glavčine – sve bijaše liveno. 34 Bila su četiri držača na četiri ugla svakog podnožja; podnožje i držači činili su jednu cjelinu. 35 Pri vrhu podnožja bio je sve unaokolo krug visok pol lakta; povrh podnožja bili su klinovi; prepone su s njima činile cjelinu. 36 Po oplošjima klinova i prepona urezao je kerube, lavove i palme, već prema veličini praznog oplošja i vijenaca naokolo. 37 Tako načini deset podnožja: jednako salivenih, jednake veličine i oblika.
38 I načini deset umivaonika od mjedi. Svaki je umivaonik sadržavao četrdeset bata, a svaki je umivaonik bio od četiri lakta; na svako od deset podnožja došao je po jedan umivaonik. 39 Postavi pet podnožja na desnoj strani Hrama, a pet na lijevoj strani Hrama; a more stavi s desne strane Hrama, prema jugoistoku.
40

Sitni namještaj

Hiram načini lonce, lopate i kotliće. Dovrši on sav posao što ga je obavljao kralju Salomonu za dom Jahvin:
41 dva stupa, okrugle glavice što su bile navrh stupova; dva opleta da pokriju dvije glavice što bijahu navrh stupova; 42 četiri stotine mogranja za oba opleta; dva reda mogranja za svaki oplet da prekriju dvije glavice navrh stupova; 43 deset podnožja i deset umivaonika na podnožjima; 44 jedno more i dvanaest volova pod njim; 45 lonce, lopate i kotliće. Svi ti predmeti koje je Hiram načinio kralju Salomonu za dom Jahvin bili su od sjajne mjedi. 46 Kralj je zapovjedio da sve to lijevaju u kalupima od gline, u Jordanskoj dolini, između Sukota i Sartana. 47 Na koncu je Salomon odredio da rasporede sve te predmete, a bijaše ih toliko da se nije mogla obračunati težina mjedi. 48 Salomon načini sve predmete koji su bili u domu Jahvinu: zlatni žrtvenik i zlatni stol na kojemu su stajali prineseni hljebovi; 49 pet svijećnjaka s desne i pet s lijeve strane pred Debirom, od čistoga zlata; cvjetove, svjetiljke, usekače od zlata; 50 vrčeve, noževe, kotliće, plitice i kadionice od čistoga zlata; stožere za vrata nutarnje dvorane – to je Svetinja nad svetinjama – i za vrata Hekala – to jest Hrama – sve od zlata.
51

Zaključak

Tako bî priveden kraju sav posao što ga Salomon obavi za dom Jahvin. Salomon unese sve svete darove oca svoga Davida – srebro, zlato i posuđe – i stavi ih u riznicu doma Jahvina.