1

Gradnja Hrama

Četiri stotine i osamdesete godine poslije izlaska Izraelaca iz zemlje egipatske, četvrte godine kraljevanja svoga nad Izraelom, mjeseca ziva – to je drugi mjesec – počeo je Salomon graditi dom Jahvin.
2 Hram što ga je kralj Salomon gradio Jahvi bio je dug šezdeset lakata, širok dvadeset, a visok dvadeset i pet lakata. 3 Trijem pred Hekalom Hrama bio je dvadeset lakata dug, prema širini Hrama, a deset lakata širok, prema dužini Hrama. 4 Na Hramu je napravio prozore zatvorene rešetkama. 5 Uza zid Hrama oko Hekala i Debira sagradio je prigradnju na katove, sve unaokolo. 6 Donji kat bio je pet lakata širok, srednji šest, a treći sedam lakata, jer je zasjeke rasporedio s vanjske strane naokolo Hrama da ih ne bi morao ugrađivati u hramske zidove. 7 Hram je građen od kamena koji je već u kamenolomu bio oklesan, tako da se za gradnje nije čuo ni čekić ni dlijeto ni ikakvo željezno oruđe. 8 Ulaz u donji kat bio je s desne strane Hrama, a zavojnim se stubama uspinjalo na srednji kat i sa srednjega na treći.
9 Sagradio je tako Hram i dovršio ga; i pokrio ga cedrovim gredama i daskama. 10 I sagradi još prigradnju oko cijeloga Hrama; bila je pet lakata visoka, a vezana s Hramom cedrovim gredama. 11 I riječ Jahvina stiže Salomonu: 12 »To je dom što ga gradiš ... Ako budeš hodio prema naredbama mojim, ako budeš vršio naredbe moje i držao se mojih zapovijedi, tada ću ispuniti tebi obećanje što sam ga dao tvome ocu Davidu: 13 prebivat ću među sinovima Izraelovim i neću ostaviti naroda svoga Izraela.«
14 I tako Salomon sazida Hram i dovrši ga.
15

Uređenje unutrašnjosti Hrama.
Svetište i Svetinja nad svetinjama

I obloži iznutra zidove Hrama cedrovim daskama – od poda do stropa obloži ih drvetom iznutra – a daskama čempresovim obloži pod Hrama.
16 I načini pregradu od dvadeset lakata, od cedrovih dasaka, s poda pod strop, i odijeli taj dio Hrama za Debir, za Svetinju nad svetinjama. 17 A Hekal – Svetište, dio Hrama ispred Debira – imaše četrdeset lakata. 18 A po cedrovini unutar Hrama bijahu urezani ukrasi – pleteri od pupoljaka i cvijeća; sve je bilo od cedrovine i nigdje se nije vidio kamen. 19 Debir je uredio unutra u Hramu da onamo smjesti Kovčeg saveza Jahvina. 20 Debir bijaše dvadeset lakata dug, dvadeset lakata širok i dvadeset lakata visok, a obložio ga je čistim zlatom. Napravio je i žrtvenik od cedrovine, 21 pred Debirom, i obložio ga čistim zlatom. 22 I sav je hram obložio zlatom, sav hram i sav oltar koji je pred Debirom obložio je zlatom.
23

Kerubini

U Debiru načini dva kerubina od maslinova drveta. Bili su visoki deset lakata.
24 Jedno je krilo u kerubina bilo pet lakata i drugo je krilo u kerubina bilo pet lakata; deset je lakata bilo od jednoga kraja krila do drugoga. 25 I drugi je kerubin bio od deset lakata: jednaka mjera i jednak oblik obaju kerubina. 26 Visina jednog kerubina bila je deset lakata, tako i drugoga. 27 Smjestio je kerubine usred nutarnje prostorije; širili su svoja krila, tako da je krilo jednoga ticalo jedan zid, a krilo drugoga ticalo drugi zid; u sredini prostorije krila im se doticahu. 28 I kerubine je obložio zlatom. 29 Po svim zidovima Hrama unaokolo, iznutra i izvana, urezao je likove kerubina, palmâ i rastvorenih cvjetova, 30 zlatom je pokrio i pod Hramu iznutra i izvana.
31

Vrata i predvorje

A za ulaz u Debir načini dvokrilna vrata od maslinova drveta; dovraci s pragom bijahu na pet uglova.
32 Oba krila na vratima od maslinova drveta ukrasi likovima kerubina, palmâ i rastvorenih cvjetova, i sve ih obloži zlatom; listićima zlata oblijepi kerubine i palme. 33 Tako i za ulaz u Hekal načini vrata od maslinova drveta, s četverokutnim dovracima. 34 Oba krila na vratima bijahu od čempresova drveta i oba se otvarahu na jednu i na drugu stranu. 35 Urezao je na njima kerubine, palme i rastvorene cvjetove i obložio zlatom sve što bijaše urezano. 36 Potom je sagradio unutrašnje predvorje od tri reda klesanog kamena i jednoga reda tesanih greda cedrovih. 37 Temelji su hramu Jahvinu bili položeni četvrte godine, mjeseca ziva; 38 a jedanaeste godine, mjeseca bula – to je osmi mjesec – Hram je dovršen sa svim dijelovima i sa svim što mu pripada. Salomon ga sagradi za sedam godina.