1

4. JUŽNA PLEMENA

Juda – Šobal

Judini su sinovi bili: Peres, Hesron, Karmi, Hur i Šobal.
2 Šobalov sin Reaja rodi Jahata, a Jahat rodi Ahumaja i Lahada. To su soratski rodovi.
3

Hur

Ovo su sinovi od oca Etama: Jizreel, Jišma i Jidbaš, a njihovoj je sestri bilo ime Haslelponija.
4 Fenuel je bio otac Gedoru, a Ezer je bio Hušin otac.

Ašhur

To su bili sinovi Hura, prvenca Efrate, oca Betlehema.
5 A otac Tekoe Ašhur imao je dvije žene, Helu i Naaru.
6 Naara mu je rodila Ahuzama, Hefera, Temnance i Ahaštarce. To su Naarini sinovi.
7 Helini su sinovi bili: Seret, Sohar i Etnan.
8 Kos rodi Anuba i Hasobebu i porodice Harumova sina Aharhela. 9 Jabes je bio izvrsniji među braćom i mati mu je nadjela ime Jabes govoreći: »Rodila sam ga s bolom.« 10 Jabes je prizvao Izraelova Boga govoreći: »Ako me odista blagoslivljaš, raširi moje područje, neka bude tvoja ruka uza me i sačuvaj me oda zla, tako da se ne mučim!« Ispuni mu Bog za što ga je molio.
11

Kaleb

Šuhin brat Kelub rodi Mehira; on je bio Eštonov otac.
12 Od Eštona poteče Bet Rafa, Paseah i Tehina, otac Ir Nahaša. To su Rekini ljudi.
13 A Kenazovi su sinovi bili: Otniel i Seraja. Otnielovi sinovi: Hatat i Meonotaj. 14 Meonotaj rodi Ofru; Šeraja rodi Joaba, oca onih što žive u Dolini rukotvoraca, jer bijahu rukotvorci.
15 Sinovi Jefuneova sina Kaleba bili su: Ir, Ela i Naam; Elin je sin bio Kenaz.
16 Jehalelelovi su sinovi bili: Zif, Zifa, Tirja i Asrael.
17 Ezrini sinovi: Jeter, Mered, Efer i Jalon; Jeter rodi Mirjam, Šamaja i Jišboha, Eštemoina oca. 18 Njegova žena Judejka rodila je Jereda, Gedorova oca, Hebera, Sokova oca, i Jekutiela, Zanoahova oca. To su bili sinovi Bitje, faraonove kćeri koju je za ženu uzeo Mered.
19 Sinovi Hodijine žene, sestre Nahama, Keilina oca, bili su: Šimun, otac Jomama Garmijca, i Eštemoa Maakaćanin.
20 Šimunovi su sinovi bili: Amnon, Rina, Ben-Hanan i Tilon. Išijevi sinovi: Zohet i Ben-Zohet.
21

Šela

Sinovi Judina sina Šele bili su: Er, Lekin otac; Lada, Marešin otac, i obitelji platnarske kuće u Bet Ašbeji;
22 Jokim i ljudi iz Kozebe, Joaš i Saraf, koji su vladali nad Moabom i vratili se u Betlehem. Ali su to stari događaji. 23 To su bili lončari koji su živjeli u Netajimu i u Gederi kod kralja i bili su ondje zaposleni u njega.
24

Šimun

Šimunovi su sinovi bili: Nemuel, Jamin, Jarib, Zerah i Šaul.
25 Njegov je sin bio Šalum, a njegov je sin Mibsam, njegov sin Mišma. 26 Mišmini su sinovi bili: Hamuel, sin mu, i njegov sin Zakur i njegov sin Šimej. 27 Šimej je imao šesnaest sinova i šest kćeri; njegova braća nisu imala mnogo sinova, i sve njihove porodice nije bilo tako mnogo kao Judinih sinova. 28 Živjeli su u Beer Šebi, Moladi i Hasar Šualu, 29 u Bilhi, u Esemu, u Toladu, 30 u Betuelu, u Hormi, u Siklagu, 31 u Bet Markabotu, u Hasar Susimu, u Bet Biriju i u Šaarajimu. To su bili njihovi gradovi do Davidova kraljevanja. 32 A njihova su naselja bila: Etam i Ajin, Rimon, Token i Ašan, pet gradova. 33 I sva njihova naselja što su bila oko tih gradova do Baala. To su bili njihovi stanovi i njihovi plemenski popisi.
34 Mešobad, Jamlek i Amasjin sin Joša, 35 Joel i Jehu, sin Jošibje, sina Serajina, sina Asielova, 36 Elijoenaj, Jaakoba, Ješohaja, Asaja, Adiel, Jesimiel i Benaja, 37 Ziza, sin Šifija, sina Alonova, sina Jedajeva, sina Šimrijeva, sina Šemajina. 38 Ti su imenovani bili starješine svojim rodovima i njihove su se porodice veoma umnožile. 39 Zato su otišli do mjesta kako se ide u Gedor do istočne strane doline da traže pašu stoci. 40 Našli su obilatu i dobru pašu i prostranu, sigurnu i mirnu zemlju. Budući da su ondje prije živjeli Hamovi potomci, 41 Šimunovci, poimence popisani, navališe za vremena judejskoga kralja Ezekije te razbiše njihove šatore i njihove zaklone koji se nađoše ondje. Baciše na njih kletvu, koja traje do današnjega dana, i nastaniše se na njihovo mjesto jer su ondje bili pašnjaci za njihovu stoku.
42 Onda su neki među onima što su pripadali Šimunovim sinovima, njih pet stotina, izbili na planinu Seir, na čelu s Felatjom, Nearjom, Refajom i Uzielom, Išijevim sinovima. 43 Oni pobiše ostatak koji se spasio između Amalečana i naseliše se ondje do današnjega dana.