1

Davidov dvor

Tirski kralj Hiram posla k Davidu izaslanstvo i cedrovih drva, zidara i tesara da mu grade dvor.
2 Tada David spozna da ga je Jahve potvrdio za kralja nad Izraelom i da je uzvisio njegovo kraljevstvo radi svojega izraelskog naroda.
3 David je uzeo još žena u Jeruzalemu i imao još sinova i kćeri. 4 Evo imena djece koja mu se rodiše u Jeruzalemu: Šamua, Šobab, Natan, Salomon, 5 Jibhar, Elišua, Elpalet, 6 Nogah, Nefeg, Jafija, 7 Elišama, Beeljada i Elifelet.
8

Pobjeda nad Filistejcima

Kad su Filistejci čuli da su Davida pomazali za kralja nad svim Izraelom, iziđoše svi da se dočepaju Davida. David, čuvši to, iziđe pred njih.
9 Filistejci dođoše i raširiše se po Refaimskoj dolini. 10 Tada David upita Boga: »Mogu li napasti Filistejce? Hoćeš li ih predati meni u ruke?« Jahve mu odgovori: »Napadni, jer ću ih predati tebi u ruke!« 11 Tada krenuše u Baal Perasim i David ih ondje pobi. David reče: »Bog je prodro među moje neprijatelje mojom rukom, kao što voda prodire.« Stoga se ono mjesto prozvalo Baal Perasim. 12 Ostavili su ondje svoje bogove; a David zapovjedi da ih spale.
13 Opet se Filistejci raširiše po onoj dolini. 14 David opet upita Boga, a Bog mu odgovori: »Ne idi za njima, nego ih opkoli i navali na njih s protivne strane Bekaima. 15 Pa kad začuješ topot koraka po bekaimskim vrhovima, onda izađi u boj, jer će tada ići Bog pred tobom da pobije filistejsku vojsku.« 16 David učini kako mu je zapovjedio Bog; i pobili su filistejsku vojsku od Gibeona do Gezera.
17 Davidovo se ime pročulo po svim zemljama, a Jahve uli strah od njega svim narodima.