1

Rodovi i službe levita

Ostarjevši i nauživši se danâ, postavi David svoga sina Salomona kraljem nad Izraelom.
2 Potom skupi sve izraelske knezove, svećenike i levite.
3 On izbroji levite od trideset godina naviše, i bilo ih je po muškim glavama trideset i osam tisuća. 4 Između njih bilo je dvadeset i četiri tisuće onih koji su upravljali poslom oko Jahvina doma, a šest tisuća nadzornika i sudaca, 5 četiri tisuće vratara i četiri tisuće onih koji su hvalili Jahvu uz glazbala što ih je napravio za hvalu. 6 David ih razdijeli na redove po Levijevim sinovima: Geršonu, Kehatu i Merariju.
7 Od Geršonova su koljena bili: Ladan i Šimej. 8 Ladanovi sinovi: poglavari Jehiel, Zetam i Joel, njih trojica. 9 Šimejevi sinovi: Šelomit, Haziel i Haram, njih trojica; to su poglavari Ladanovih obitelji. 10 Šimejevi sinovi: Jahat, Zina, Jeuš i Berija. Ta su četvorica Šimejevi sinovi. 11 Jahat je bio poglavar, a drugi Ziza; a Jeuš i Berija nisu imali mnogo djece, zato su se brojili u jednu obitelj, u jedan razred.
12 Kehatovi sinovi: Amram, Jishar, Hebron i Uziel, četvorica. 13 Amramovi sinovi: Aron i Mojsije. Aron je bio određen da posvećuje Svetinju nad svetinjama; on i njegovi sinovi dovijeka da kade pred Jahvom, da mu služe i da blagoslivljaju u njegovo ime dovijeka. 14 Mojsije je bio Božji čovjek. Njegovi se sinovi broje u Levijevo pleme. 15 Mojsijevi su sinovi Geršom i Eliezer. 16 Geršomovi sinovi: poglavar Šebuel. 17 Eliezerovi su sinovi bili: poglavar Rehabja. Eliezer nije imao drugih sinova, nego su se Rehabjini sinovi vrlo namnožili. 18 Jisharovi sinovi: poglavar Šelomit. 19 Hebronovi sinovi: poglavar Jerija, drugi Amarja, treći Jahaziel, četvrti Jekamam. 20 Uzielovi sinovi: poglavar Mika, drugi Ješija.
21 Merarijevi sinovi: Mahli i Muši. Mahlijevi sinovi: Eleazar i Kiš. 22 Eleazar je umro nemajući sinova, nego samo kćeri, koje su sebi uzeli za žene njihovi rođaci, Kiševi sinovi. 23 Mušijevi sinovi: Mahli, Eder i Jerimot, trojica.
24 To su bili Levijevi sinovi po obiteljima, poglavari porodica, koji su bili popisani poimence; oni su radili posao za službu Jahvina doma u dobi od dvadeset godina naviše.
25 David je rekao: »Jahve, Izraelov Bog, dao je mir svojem narodu i živjet će u Jeruzalemu zauvijek. 26 Zato ni leviti neće više nositi Prebivališta ni svakovrsnog pribora za njegovu službu.« 27 Po posljednjim Davidovim riječima, bili su izbrojeni Levijevi sinovi od dvadeset godina naviše. 28 Bili su određeni da budu kraj Aronovih sinova u službi u Jahvinu domu, u predvorjima i u dvoranama, da čiste sve svete stvari, da rade u službi oko Jahvina doma, 29 oko prinesenih hljebova, oko sitnog brašna za prinos, oko beskvasnih kolača pripravljenih na tavi i u ulju zamiješenih i oko mjera za sadržaj i dužinu; 30 da pristupaju svakoga jutra, da slave i hvale Jahvu; tako i večerom. 31 A kad se god prinose paljenice Jahvi, subotom, za mlađaka i na blagdane, da dolaze prema svom broju, po svom redu, svagdje pred Jahvu. 32 I da vrše što treba vršiti u Šatoru sastanka, službu u svetištu i službu za svoju braću, Aronove sinove, u službi oko Jahvina doma.