1

Pjevači

David je s vojničkim zapovjednicima izabrao za službu Asafove, Hemanove i Jedutunove sinove koji će zanosno pjevati hvalu uz citre, harfe i cimbale; između njih su bili izbrojeni ljudi za posao u svojoj službi:
2 od Asafovih sinova: Zakur, Josip, Netanija i Asarela; Asafovi sinovi pod upravom Asafa, koji je zanosno pjevao hvalu po kraljevoj uredbi.
3 Od Jedutuna: Jedutunovih šest sinova: Gedalija, Sori, Ješaja, Šimej, Hašabja i Matitja pod upravom svog oca Jedutuna koji je zanosno pjevao hvalu uz citru slaveći i hvaleći Jahvu.
4 Od Hemana: Hemanovi sinovi: Bukija, Matanija, Uziel, Šebuel, Jerimot, Hananija, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Jošbekaša, Maloti, Hotir, Mahaziot. 5 Svi su oni bili sinovi kraljeva vidioca Hemana koji je objavljivao Božje stvari da uzvisi njegovu moć; a Bog je dao Hemanu četrnaest sinova i tri kćeri. 6 Svi su oni pod vodstvom svoga oca Asafa te Jedutuna i Hemana pjevali u Jahvinu domu uz cimbale, harfe i citre za službu u Božjem domu, po kraljevoj uredbi. 7 Bilo ih je, s njihovom braćom, uvježbanih u pjevanju Jahvinih pjesama, dvjesta osamdeset i osam, sve samih vještaka. 8 Bacili su ždrebove za svoju službenu dužnost, najmanji isto kao i najveći, učitelj kao i učenik. 9 Prvi je ždrijeb pao na Asafovca Josipa; drugi na Gedaliju s njegovom braćom i sinovima, njih dvanaest; 10 treći na Zakura s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 11 četvrti na Jisrija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 12 peti na Netaniju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 13 šesti na Bukiju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 14 sedmi na Isarelu s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 15 osmi na Ješaja s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 16 deveti na Mataniju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 17 deseti na Šimeja s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 18 jedanaesti na Azarela s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 19 dvanaesti na Hašabju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 20 trinaesti na Šubaela s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 21 četrnaesti na Matitju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 22 petnaesti na Jeremota s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 23 šesnaesti na Hananiju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 24 sedamnaesti na Jošbekaša s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 25 osamnaesti na Hananija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 26 devetnaesti na Malotija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 27 dvadeseti na Elijatu s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 28 dvadeset i prvi na Hotira s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 29 dvadeset i drugi na Gidaltija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 30 dvadeset i treći na Mahaziota s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest; 31 dvadeset i četvrti na Romamti-Ezera s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest.