1

Vratari

Vratarski su redovi bili: od Korahovaca: Korahov sin Mešelemja između Asafovih sinova;
2 a Mešelemjini sinovi: prvenac Zaharija, drugi Jediael, treći Zebadja, četvrti Jatniel, 3 peti Elam, šesti Johanan, sedmi Elijoenaj.
4 Sinovi Obed-Edomovi: prvenac Šemaja, drugi Jozabad, treći Joah, četvrti Sakar, a peti Netanel, 5 šesti Amiel, sedmi Jisakar, osmi Peuletaj, jer ga je blagoslovio Bog, 6 a njegovu su se sinu Šemaji rodili sinovi koji su bili poglavari u porodici jer bijahu hrabri junaci. 7 Šemajini su sinovi bili: Otni, Rafael, Obed, Elzabad sa svojom braćom, vrsnim ljudima, Elihu i Semakja. 8 Svi su oni bili od Obed-Edomovih sinova, oni i njihovi sinovi i njihova braća, vrsni ljudi, sposobni za službu; bilo ih je šezdeset i dva od Obed-Edoma.
9 Mešelemjinih sinova i braće, vrsnih ljudi, bilo je osamnaest. 10 Hosini sinovi od Merarijevih sinova: poglavar Šimri, iako nije bio prvenac, njegov ga je otac postavio za poglavara; 11 drugi Hilkija, treći Tebalija, četvrti Zaharija; Hosinih svih sinova i braće bilo je trinaest.
12 To su vratarski redovi. Glavari tih junaka bili su, kao i njihova braća, čuvari u službi Jahvina doma. 13 Bacali su ždrebove, najmanji kao i najveći, po obiteljima za svaka pojedina vrata. 14 Ždrijeb na istok pao je Šelemji; njegov sin Zaharija bio je mudar savjetnik. Kad su bacili ždrebove, dopao mu je ždrijeb na sjever, 15 Obed-Edomu na jug; a njegovim sinovima na spremište; 16 Šufimu i Hosi na zapad Šaleketskim vratima, na putu koji vodi k usponu; straža je bila do straže. 17 S istoka šest levita, sa sjevera četiri na dan, s juga četiri na dan; a kod spremišta po dva. 18 Na hramskoj prigradnji, sa zapada, četiri na usponu, dva kod prigradnje. 19 To su vratarski redovi među Korahovim i Merarijevim sinovima.
20

Druge dužnosti levitâ

Leviti, njihova braća, bili su: Ahija nad blagom Božjega doma i nad blagom posvećenih stvari.
21 Ladanovi sinovi, Geršonovci po Ladanu, poglavari obitelji Ladana Geršonovca, bili su Jehielovci. 22 Jehielovci Zetam i brat mu Joel bili su nadstojnici nad blagom Jahvina doma.
23 Od Amramovaca, Jisharovaca, Hebronovaca i Uzielovaca bili su:
24 Šebuel, sin Mojsijeva sina Geršoma, nadstojnik nad blagom. 25 Njegova braća po Eliezeru: Rehabja, sin mu, njegov sin Izaija, njegov sin Joram, njegov sin Zikri, njegov sin Šelomit. 26 Taj je Šelomit sa svojom braćom bio odgovoran za sve blago od posvećenih stvari koje je posvetio kralj David s porodičnim poglavarima, s tisućnicima, stotnicima i vojnim zapovjednicima. 27 Posvetili su dio ratnog plijena da se bolje ojača Jahvin dom. 28 Što je god bio posvetio vidjelac Samuel, Kišev sin Šaul, Nerov sin Abner i Sarvijin sin Joab, sve posvećeno, bilo je pod nadzorom Šelomita i njegove braće.
29 Jisharovci Kenanija i njegovi sinovi bili su nad svjetovnim poslovima kao nadzornici i suci u Izraelu.
30 Hebronovci Hašabja i njegova braća, tisuću i sedam stotina vrsnih ljudi, upravljali su Izraelom s ovu stranu Jordana na zapadu u svakom Jahvinu poslu i u kraljevskoj službi. 31 Poglavar Hebronovaca bio je Jerija. Četrdesete godine Davidova kraljevanja potražili su obiteljska rodoslovlja Hebronovaca i našlo se među njima vrsnih ljudi u Gileadskom Jazeru. 32 Njegove braće, vrsnih ljudi, bilo je dvije tisuće i sedam stotina porodičnih poglavara; kralj David postavio ih je nad Rubenovim i Gadovim plemenom i nad polovinom Manašeova plemena za sve Božje poslove i za kraljevske poslove.