1

Samsonova ženidba

I siđe Samson u Timnu i ugleda ondje djevojku među filistejskim kćerima.
2 Vrativši se, povjeri to ocu i majci: »Opazio sam u Timni«, reče on, »djevojku među filistejskim kćerima: oženite me njome.« 3 Otac i mati rekoše: »Zar nema djevojaka među kćerima tvoga plemena i u svemu našem narodu da moraš uzeti ženu između neobrezanih Filistejaca?« Ali Samson odgovori ocu: »Oženi me njome jer mi ona omilje.« 4 Otac mu i majka nisu znali da je to od Jahve, koji je tražio zadjevicu s Filistejcima jer Filistejci u ono doba vladahu Izraelom.
5 Samson siđe tako u Timnu i kad dođe do timnjanskih vinograda, gle – odjednom preda nj iskoči mladi lav ričući. 6 Duh Jahvin zahvati Samsona, i on goloruk raskida lava kao što se raskida jare, ali ne reče ni ocu ni majci što je učinio. 7 Došavši, razgovori se s djevojkom i ona mu omilje. 8 Poslije nekog vremena, kada se vratio da je odvede, Samson skrenu da vidi mrtvog lava, a to u mrtvom lavu roj pčela i med. 9 On uze meda u ruke i jeo ga je idući putem. Kada se vratio k ocu i majci, dade ga i njima te i oni jedoše, ali im ne reče da ga je uzeo iz mrtvog lava. 10 Zatim ode ženi i ondje prirediše gozbu Samsonu; trajala je sedam dana, jer tako običavahu mladi ljudi. 11 Ali kako ga se bojahu, izabraše trideset svadbenih drugova da budu uza nj.
12

Samsonova zagonetka

Tad im reče Samson: »Hajde da vam zadam zagonetku. Ako je odgonetnete za sedam svadbenih dana, dat ću vam trideset truba finog platna i trideset svečanih haljina.
13 Ali ako je ne mognete odgonetnuti, vi ćete meni dati trideset truba platna i trideset svečanih haljina.«
»Zadaj nam zagonetku«, odgovore mu oni, »mi te slušamo.«
14 A on im reče: »Od onog koji jede izišlo je jelo,
od jakoga izišlo je slatko.«
Ali za tri dana nisu mogli odgonetnuti zagonetke.
15 Četvrtoga dana rekoše Samsonovoj ženi: »Izvuci od muža na prijevaru rješenje zagonetke, ili ćemo spaliti i tebe i očev ti dom! Zar ste nas ovamo pozvali da nas oplijenite?« 16 Tada se žena, uplakana, obisnu Samsonu oko vrata govoreći: »Ti mene samo mrziš i ne ljubiš me. Zadao si zagonetku sinovima moga naroda, a meni je nisi objasnio.« On joj odgovori: »Nisam je objasnio ni ocu ni majci, a tebi da je kažem?« 17 Ona mu plakaše oko vrata sedam dana, koliko je trajala gozba. Sedmoga dana on joj kaza odgonetku: toliko je na nj navaljivala. I ona je odade sinovima svoga naroda.
18 Sedmoga dana, prije nego je zašlo sunce, ljudi iz toga grada rekoše Samsonu: »Što ima slađe od meda
i što ima jače od lava?«

A on im odgovori: »Da niste s mojom junicom orali,
ne biste zagonetke pogodili.«

19 Tada duh Jahvin dođe na njega, te on siđe u Aškelon i ondje pobi trideset ljudi, uze im odjeću i dade svečane haljine onima koji su odgonetnuli zagonetku, a onda se sav gnjevan vrati očevoj kući. 20 A Samsonovu ženu dadoše drugu koji mu bijaše svadbeni pratilac.