1

7. TOLA

Poslije Abimeleka ustao je Tola, sin Pue, sina Dodova, da izbavi Izraela. On bijaše iz Jisakarova plemena, a živio je u Šamiru, u Efrajimovoj gori.
2 Bio je sudac Izraelu dvadeset i tri godine, a kad je umro, pokopali su ga u Šamiru.
3

8. JAIR

Poslije njega ustao je Jair Gileađanin, koji je bio sudac Izraelu dvadeset i dvije godine.
4 Imao je trideset sinova koji su jahali na tridesetero magaradi i imali trideset gradova što se do dana današnjega zovu Sela Jairova, a nalaze se u gileadskoj zemlji. 5 Kad umrije Jair, pokopaše ga u Kamonu.
6

9. JIFTAH

Jaram Amonaca

Izraelci su opet stali činiti ono što Jahvi nije po volji. Služili su baalima i aštartama, aramejskim bogovima i sidonskim bogovima, bogovima Moabaca, bogovima Amonaca i bogovima Filistejaca. A Jahvu su napustili i nisu mu više služili.
7 Tad planu Jahve gnjevom i predade ih u ruke Filistejcima i Amoncima. 8 Oni su od tada osamnaest godina satirali i tlačili Izraelce – sve Izraelce koji življahu s onu stranu Jordana, u zemlji amorejskoj, koja je u Gileadu. 9 Potom su Amonci prešli Jordan da zavojšte i na Judu, Benjamina i na Efrajima te se Izrael nađe u velikoj nevolji.
10 Tada zavapiše Izraelci Jahvi govoreći: »Griješili smo prema tebi jer smo ostavili Jahvu, svoga Boga, da bismo služili baalima.« 11 A Jahve odgovori Izraelcima: »Nisu li vas tlačili Egipćani i Amorejci, Amonci i Filistejci, 12 Sidonci, Amalečani i Midjanci? Ali kad ste zavapili prema meni, nisam li vas izbavio iz njihovih ruku? 13 Ali vi ostaviste mene i uzeste služiti drugim bogovima. Zbog toga vas neću više izbavljati. 14 Idite i vapite za pomoć onim bogovima koje ste izabrali! Neka vas oni izbave iz vaše nevolje!« 15 Izraelci odgovoriše Jahvi: »Sagriješili smo! Čini s nama što ti drago, samo nas danas izbavi!« 16 I odstraniše tuđe bogove i počeše opet služiti Jahvi. A Jahve više ne mogaše trpjeti da Izraelci pate. 17 Kada su se Amonci sabrali i utaborili u Gileadu, skupiše se i Izraelci i utaboriše se u Mispi. 18 Tada narod i knezovi gileadski rekoše jedni drugima: »Koji čovjek povede boj protiv Amonaca, neka bude poglavar svima koji žive u Gileadu.«