1 To sam vam govorio da se ne sablaznite.
2 Izopćavat će vas iz sinagoga.
Štoviše, dolazi čas
kad će svaki koji vas ubije
misliti da služi Bogu.
3 A to će činiti
jer ne upoznaše ni Oca ni mene.
4 Govorio sam vam ovo
da se, kada dođe vrijeme,
sjetite da sam vam rekao.«

Djelovanje Duha Svetoga

»S početka vam ne rekoh ovo
jer bijah s vama.
5 A sada odlazim k onome koji me posla
i nitko me od vas ne pita: ‘Kamo ideš?’
6 Naprotiv, žalošću se ispunilo vaše srce
što vam ovo kazah.
7 No kažem vam istinu:
bolje je za vas da ja odem:
jer ako ne odem,
Branitelj neće doći k vama;
ako pak odem,
poslat ću ga k vama.
8 A kad on dođe,
pokazat će svijetu
što je grijeh,
što li pravednost,
a što osuda:
9 grijeh je
što ne vjeruju u mene;
10 pravednost –
što odlazim k Ocu
i više me ne vidite;
11 a osuda –
što je knez ovoga svijeta osuđen.
12 Još vam mnogo imam kazati,
ali sada ne možete nositi.
13 No kada dođe on – Duh Istine –
upućivat će vas u svu istinu;
jer neće govoriti sam od sebe,
nego će govoriti što čuje
i navješćivat će vam ono što dolazi.
14 On će mene proslavljati
jer će od mojega uzimati
i navješćivati vama.
15 Sve što ima Otac, moje je.
Zbog toga vam rekoh:
od mojega uzima
i – navješćivat će vama.«
16

»Opet ćete me vidjeti«

»Malo, i više me nećete vidjeti;
i opet malo, pa ćete me vidjeti.«

17 Nato se neki od učenika zapitkivahu: »Što je to što nam kaže: ‘Malo, i nećete me vidjeti, i opet malo, pa ćete me vidjeti’ i ‘Odlazim Ocu’?« 18 Govorahu dakle: »Što je to što kaže ‘Malo’? Ne znamo što govori.«
19 Isus spozna da su ga htjeli pitati pa im reče: »Pitate se među sobom o tome što kazah:
‘Malo, i nećete me vidjeti;
i opet malo, pa ćete me vidjeti’?
20 Zaista, zaista, kažem vam:
vi ćete plakati i jaukati,
a svijet će se veseliti.
Vi ćete se žalostiti,
ali žalost će se vaša okrenuti u radost.
21 Žena kad rađa, žalosna je
jer je došao njezin čas;
ali kad rodi djetešce,
ne spominje se više muke
od radosti što se čovjek rodio na svijet.
22 Tako dakle i vi:
sad ste u žalosti,
no ja ću vas opet vidjeti;
i srce će vam se radovati
i radosti vaše nitko vam oteti neće.
23 U onaj me dan nećete ništa više pitati.
Zaista, zaista, kažem vam:
što god zaištete u Oca,
dat će vam u moje ime.
24 Dosad niste iskali ništa u moje ime.
Ištite i primit ćete
da radost vaša bude potpuna!«
25

Završetak govora: pobjeda nad svijetom

»To sam vam govorio u poredbama.
Dolazi čas
kad vam više neću govoriti u poredbama,
nego ću vam otvoreno navješćivati Oca.
26 U onaj dan
iskat ćete u moje ime
i ne velim vam da ću ja moliti Oca za vas.
27 Ta sâm vas Otac ljubi
jer vi ste mene ljubili
i vjerovali da sam ja od Boga izišao.
28 Izišao sam od Oca i došao na svijet.
Opet ostavljam svijet i odlazim Ocu.«

29 Kažu mu učenici: »Evo, sad otvoreno zboriš i nikakvom se poredbom ne služiš. 30 Sada znamo da sve znaš i ne treba da te tko pita. Stoga vjerujemo da si izišao od Boga.«
31 Odgovori im Isus:
»Sada vjerujete?
32 Evo dolazi čas i već je došao:
raspršit ćete se svaki na svoju stranu
i mene ostaviti sáma.
No ja nisam sâm
jer Otac je sa mnom.
33 To vam rekoh da u meni mir imate.
U svijetu imate muku,
ali hrabri budite –
ja sam pobijedio svijet!«