1

Uzbuna

Trublju na usta, poput stražara na domu Jahvinu;
jer oni moj savez prestupiše,
otpadoše od moga zakona.
2 Meni viču:
»Poznajemo te, Bože Izraelov.«
3 Ali je Izrael odbacio dobro,
dušman će ga progoniti.
4

Bezvlađe i idolopoklonstvo

Kraljeve su postavljali bez mene,
knezove birali bez znanja moga.
Od srebra svog i zlata načiniše sebi kumire
da budu uništeni.
5 Odbacih tvoje tele, Samarijo,
na njih se gnjev moj rasplamtio.
Dokle će ostati nečisti
sinovi Izraelovi?
6 Umjetnik ga je neki načinio,
i ono Bog nije.
Prometnut će se u komadiće tele samarijsko.
7 Posijali su vjetar, i požet će oluju;
žito im neće proklijati,
neće brašna dati;
ako ga i dade,
proždrijet će ga tuđinci.
8

Izrael se upropaštava pozivajući strance

Progutan je Izrael,
evo ga među narodima
poput nevrijedne posude;
9 jer otiđoše k Asircu,
divljem magarcu što sâm živi!
Efrajim obdaruje milosnike.
10 Neka ih samo obdaruje,
među narode ću ih sada razasuti:
i doskora će uzdrhtati
pod teretom kralja knezova.
11

Protiv grešnog bogoslužja

Žrtvenike je umnožio Efrajim,
za grijeh su mu oni poslužili.
12 Da mu i tisuću zakona svojih napišem,
oni ih smatraju tuđima.
13 Nek’ žrtvuju klanice što mi ih prinose,
nek’ samo jedu meso!
Jahvi se ne mile.
Odsad će se spominjati bezakonja njihova
i njihove će kazniti grijehe:
u Egipat će se oni vratiti.
14

Protiv raskošnih građevina

Izrael je zaboravio tvorca svoga
i sebi dvorove sagradio;
Juda je namnožio
gradove tvrde.
Oganj ću pustiti na gradove njegove;
vatra će mu dvorove progutati.