1 Dok je Ezra molio i priznavao grijehe, plačući i ležeći pred domom Božjim, skupilo se oko njega mnoštvo Izraelaca, ljudi, žena i djece: i taj je narod gorko plakao. 2 Tada Šekanija, sin Jehielov, jedan od sinova Elamovih, uzimajući riječ reče Ezri: »Mi smo izdali Boga svoga ženeći se tuđinkama iz naroda zemlje. Ali još ima nade Izraelu. 3 Obnovimo sada Savez s Bogom svojim: obećajmo da ćemo, prema savjetu moga gospodara i onih koji osjećaju strahopočitanje prema zapovijedi Boga našega, otpustiti svoje žene tuđinke i djecu koju su rodile. Učinimo, dakle, po Zakonu! 4 Ustani, jer to je tvoja dužnost, a mi ćemo biti uza te. Budi hrabar i na djelo!«
5 Tada ustade Ezra i zakle glavare svećeničke, i levite, i sve Izraelce da će učiniti kako im bijaše rekao. I zakleše se. 6 Ezra se udalji ispred doma Božjega i uđe u dvoranu Johanana, sina Elijašibova. Ondje provede noć i nije jeo ni kruha niti je pio vode jer tugovaše zbog nevjernosti povratnika.
7 Zatim je objavljeno u Judeji i Jeruzalemu svim povratnicima da se skupe u Jeruzalemu: 8 a tko ne bude došao u Jeruzalem za tri dana, toga će pozvati glavari i starješine, bit će mu zaplijenjeno imanje i isključit će ga iz zbora povratnika. 9 Svi su se ljudi od Jude i Benjamina sakupili tako za tri dana u Jeruzalemu. Bilo je to devetoga mjeseca, dvadesetoga dana u mjesecu. Sav se narod smjestio na trgu pred domom Božjim, dršćući zbog svega toga i zbog jake kiše.
10 Tada, ustavši, svećenik Ezra reče im: »Vi ste se iznevjerili kad ste se oženili tuđinkama. Tako ste povećali grijeh Izraelov! 11 Ali podajte sada hvalu Jahvi, Bogu otaca svojih, i izvršite volju njegovu te se rastavite od naroda zemlje i od žena tuđinki.«
12 Sav je zbor odgovorio snažnim glasom: »Jest, dužnost nam je učiniti po tvome savjetu! 13 Ali naroda ima mnogo i dažd nahodi: vani se ne može stajati. Osim toga, nije to posao od dan-dva, jer nas je mnogo koji smo u tome sagriješili. 14 Mogu nas na zajedničkom zboru zastupati naši glavari: svi koji su po našim gradovima oženjeni tuđinkama mogu doći u određeno vrijeme u pratnji starješina i sudaca svakoga grada, sve dok ne budemo odvratili gnjev Boga svojega zbog ovoga.«
15 Samo Jonatan, sin Asahelov, i Jahzija, sin Tikvin, bijahu se usprotivili; a podupirahu ih Mešulam i levit Šabetaj. 16 Povratnici učiniše tako: rastaše se. Svećenik Ezra izabra za pomoćnike glavare obitelji, prema njihovim domovima, i svi su bili poimence određeni. Počeli su zasjedati prvoga dana desetoga mjeseca da bi sve ispitali. 17 I prvoga dana prvoga mjeseca završiše sa svima koji se bijahu oženili tuđinkama.
18

Popis prijestupnikâ

Među pripadnicima svećenstva evo koji bijahu oženjeni tuđinkama: između sinova Ješue, sina Josadakova, i među njegovom braćom: Maaseja, Eliezer, Jarib i Gedalija;
19 oni dadoše svoju ruku da će otpustiti svoje žene i da će za svoj grijeh prinijeti ovna kao naknadnicu.
20 Od sinova Imerovih: Hanani i Zebadja; 21 od Harimovih sinova: Maaseja, Ilija, Šemaja, Jehiel i Uzija; 22 od Pašhurovih sinova: Elijoenaj, Maaseja, Jišmael, Netanel, Jozabad i Elasa. 23 Od levita: Jozabad, Šimej, Kelaja – nazvan Kelita – Petahja, Juda i Eliezer.
24 Od pjevača: Elijašib i Zakur. Od vratara: Šalum, Telem i Uri.
25 A između Izraelaca: od sinova Paroševih: Ramja, Jizija, Malkija, Mijamin, Eleazar, Malkija i Benaja; 26 od sinova Elamovih: Matanija, Zaharija, Jehiel, Abdi, Jeremot i Ilija; 27 od sinova Zatuovih: Elijoenaj, Elijašib, Matanija, Jeremot, Zabad i Aziza; 28 od sinova Bebajevih: Johanan, Hananija, Zabaj i Atlaj; 29 od Banijevih sinova: Mešulam, Maluk, Adaja, Jašub, Šeal i Ramot; 30 od Pahat-Moabovih sinova: Adna, Kelal, Benaja, Maaseja, Matanija, Besalel, Binuj i Manaše; 31 od sinova Harimovih: Eliezer, Jišija, Malkija, Šemaja, Šimun, 32 Benjamin, Maluk, Semarja; 33 od sinova Hašumovih: Matnaj, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Manaše, Šimej; 34 od sinova Banijevih: Maadaj, Amram, Joel, 35 Benaja, Bedja, Kelu, 36 Vanija, Meremot, Elijašib, 37 Matanija, Matnaj i Jaasaj; 38 od sinova Binujevih: Šimej, 39 Šelemja, Natan i Adaja; 40 od Zakajevih sinova: Šašaj, Šaraj, 41 Azareel, Šelemja, Šemarja, 42 Šalum, Amarja, Josip; 43 od Nebovih sinova: Jeiel, Matitja, Zabad, Zebina, Jadaj, Joel, Benaja. 44 Svi su ti bili oženjeni tuđinkama, ali su ih otpustili, žene i djecu.