1 Tko god vjeruje: »Isus je Krist«, od Boga je rođen.
I tko god ljubi roditelja, ljubi i rođenoga.
2 Po ovom znamo da ljubimo djecu Božju:
kad Boga ljubimo
i zapovijedi njegove vršimo.
3 Jer ljubav je Božja ovo:
zapovijedi njegove čuvati.
A zapovijedi njegove nisu teške.
4 Jer sve što je od Boga rođeno,
pobjeđuje svijet.
I ovo je pobjeda što pobijedi svijet:
vjera naša.
5

2. Na izvoru vjere

Ta tko to pobjeđuje svijet
ako ne onaj tko vjeruje
da je Isus Sin Božji?
6 On, Isus Krist, dođe kroz vodu i krv.
Ne samo u vodi nego – u vodi i krvi.
I Duh je koji svjedoči jer Duh je istina.
7 Jer troje je što svjedoči:
8 Duh, voda i krv;
i to je troje jedno.
9 Ako primamo svjedočanstvo ljudi,
svjedočanstvo je Božje veće.
Jer ovo je svjedočanstvo Božje,
kojim je svjedočio za Sina svoga:
10 Tko vjeruje u Sina Božjega,
ima to svjedočanstvo Božje u sebi.
Tko ne vjeruje Bogu, učinio ga je lašcem
jer nije vjerovao u svjedočanstvo
kojim je svjedočio Bog za Sina svoga.
11 I ovo je svjedočanstvo:
Bog nam je dao život vječni;
i taj je život u Sinu njegovu.
12 Tko ima Sina, ima život;
tko nema Sina Božjega, nema života.
13

ZAKLJUČAK

To napisah vama
koji vjerujete u ime Sina Božjega
da znate da imate život vječni.
14

DODACI

I ovo je pouzdanje koje imamo u njega:
ako što ištemo po volji njegovoj,
uslišava nas.
15 I znamo li da nas uslišava
u svemu što ištemo,
znamo da već imamo
što smo od njega iskali.
16 Vidi li tko brata svojega
gdje čini grijeh koji nije na smrt,
neka ište i dat će mu život
– onima koji čine grijeh
što nije na smrt.
Ima grijeh što je na smrt;
za nj ne velim da moli.
17 Svaka je nepravda grijeh.
A postoji grijeh koji nije na smrt.
18 Znamo:
tko god je rođen od Boga, ne griješi;
nego Rođeni od Boga čuva ga
i Zli ga se ne dotiče.
19 Znamo:
od Boga smo,
a sav je svijet pod Zlim.
20 Znamo:
Sin je Božji došao i dao nam razum
da poznamo Istinitoga.
I mi smo u Istinitom,
u Sinu njegovu, Isusu Kristu.
On je Bog istiniti
i Život vječni.
21 Dječice,
klonite se idola!