1

Uspostava zakona

Potom Mojsije i starješine izraelske nalože narodu: »Vršite sve zapovijedi što vam ih danas naređujem.
2 Onog dana kad prijeđete preko Jordana u zemlju što ti je daje Jahve, Bog tvoj, podigni sebi veliko kamenje; krečom ga okreči 3 i na njemu ispiši sve riječi ovoga Zakona u trenutku kad budeš ulazio u zemlju što ti je daje Jahve, Bog tvoj, u zemlju kojom teče med i mlijeko, kako ti je rekao Jahve, Bog otaca tvojih. 4 Kada, dakle, prijeđeš preko Jordana, onda to kamenje, kako ti danas zapovijedam, podigni na brdu Ebalu i okreči ga krečom. 5 Ondje sagradi i žrtvenik Jahvi, Bogu svome – žrtvenik od kamenja na koje nisi spuštao gvožđa. 6 Žrtvenik Jahvi, Bogu svome, sagradi od neklesana kamena. Na njemu prinosi paljenice Jahvi, Bogu svome. 7 Prinosi i pričesnice i ondje ih blaguj, radujući se pred Jahvom, Bogom svojim. 8 Ispiši na tom kamenju sve riječi ovoga Zakona: ureži ih dobro.«
9 Zatim Mojsije i levitski svećenici rekoše svemu Izraelu: »Pozor, Izraele, i slušaj! Danas si postao narodom Jahve, Boga svoga. 10 Zato slušaj glas Jahve, Boga svoga, i vrši zapovijedi njegove i zakone njegove koje ti danas naređujem.«
11 Onoga dana naredi Mojsije narodu: 12 »Kad prijeđete preko Jordana, neka ova plemena: Šimun, Levi, Juda, Jisakar, Josip i Benjamin stanu na brdu Gerizimu da blagoslivljaju narod. 13 A ova neka stanu na brdu Ebalu da proklinju: Ruben, Gad, Ašer, Zebulun, Dan i Naftali. 14 Neka onda Levijevci preuzmu riječ i jakim glasom reknu svim Izraelcima:
15 ‘Proklet bio tko načini kumira, klesana ili livena – zazor Jahvi, djelo rukotvorca, sve ako ga stavi i na potajno mjesto.’ – I sav narod neka odgovori: ‘Amen!’
16 ‘Proklet bio koji vrijeđa oca svoga i majku svoju!’ – I sav narod neka reče: ‘Amen!’
17 ‘Proklet bio koji pomakne međaš susjedov!’ – I sav narod neka reče: ‘Amen!’
18 ‘Proklet bio koji slijepca zavede na stranputicu!’ – I sav narod neka reče: ‘Amen!’
19 ‘Proklet bio koji krnji prava došljaka, sirote i udovice!’ – I sav narod neka reče: ‘Amen!’
20 ‘Proklet bio koji legne sa ženom oca svoga, jer je razgrnuo pokrivač oca svoga!’– I sav narod neka reče: ‘Amen!’
21 ‘Proklet bio koji legne s bilo kakvom životinjom!’ – I sav narod neka reče: ‘Amen!’
22 ‘Proklet bio koji legne sa svojom sestrom, bila ona kći njegova oca ili kći njegove majke.’ – I sav narod neka reče: ‘Amen!’
23 ‘Proklet bio koji legne s punicom svojom!’ – I sav narod neka reče: ‘Amen!’
24 ‘Proklet bio koji ubije bližnjega svoga iz potaje!’ – I sav narod neka reče: ‘Amen!’
25 ‘Proklet bio koji primi mito da smrt donese nevinome!’ – I sav narod neka reče: ‘Amen!’
26 ‘Proklet bio koji ne bude držao riječi ovoga Zakona i vršio ih!’ – I sav narod neka reče: ‘Amen!’«