1

Nastup u svećeničku službu

Osmoga dana Mojsije pozva Arona, njegove sinove i starješine Izraelove
2 i reče Aronu: »Uzmi jedno tele za žrtvu okajnicu, jednoga ovna za žrtvu paljenicu, oboje bez mane, i dovedi ih pred Jahvu. 3 A Izraelcima reci ovako: ‘Uzmite jednoga jarca za žrtvu okajnicu, tele i janje od godine, oboje bez mane, za žrtvu paljenicu; 4 a junca i ovna za žrtvu pričesnicu da žrtvujete pred Jahvom; napokon prinosnicu, s uljem zamiješenu; jer će vam se danas Jahve ukazati.’«
5 Dovedu oni pred Šator sastanka što je Mojsije naredio; naprijed stupi sva zajednica i stane pred Jahvu. 6 »Ovo je zapovijed«, reče Mojsije, »koju je Jahve izdao. Izvršite je, da vam se pokaže slava Jahvina.« 7 Zatim Mojsije reče Aronu: »Stupi k žrtveniku, prinesi svoju žrtvu okajnicu i svoju žrtvu paljenicu i tako izvrši obred pomirenja za se i svoj dom; onda prinesi dar naroda i za nj izvrši obred pomirenja, kako je Jahve naredio.«
8 Aron se primače žrtveniku i zakla tele žrtve za svoj vlastiti grijeh. 9 Zatim mu Aronovi sinovi donesu krvi. On u nju zamoči svoj prst i stavi je na rogove žrtvenika. Potom ostalu krv izli podno žrtvenika. 10 A loj, bubrege i privjesak s jetre žrtve okajnice sažeže u kâd na žrtveniku, kako je Jahve naredio Mojsiju. 11 Meso i kožu spali na vatri izvan tabora. 12 Zakolje poslije toga žrtvu paljenicu, od koje mu sinovi Aronovi pruže krv. On njome zapljusne žrtvenik sa svih strana. 13 Dodaju mu i žrtvu paljenicu, dio po dio, a tako i glavu, i on je sažeže u kâd na žrtveniku. 14 Drobinu i noge opere pa i njih na žrtveniku sažeže u kâd povrh žrtve paljenice.
15 Zatim prinese dar naroda. Uze jarca žrtve okajnice za grijehe naroda, zakla ga i prinese kao žrtvu okajnicu, isto onako kao i prijašnju. 16 Donese potom žrtvu paljenicu i prinese je prema propisu. 17 Donijevši poslije toga žrtvu prinosnicu, od nje zagrabi pregršt i sažeže na žrtveniku u kâd povrh jutarnje žrtve paljenice.
18 Napokon zakolje junca i ovna kao žrtvu pričesnicu za narod. Aronovi mu sinovi pruže krv, a on zapljusne žrtvenik sa svih strana; 19 dodaju mu i loj s junca i ovna, pretili rep, loj oko drobine, bubrege i privjesak s jetre. 20 Metnuvši te masne dijelove na grudi, sažga ih u kâd na žrtveniku. 21 A grudi i desno pleće Aron prinese kao žrtvu prikaznicu pred Jahvom, kako je Mojsije naredio.
22 Tada Aron podiže ruke spram naroda i blagoslovi ga. Pošto prinese žrtvu okajnicu, paljenicu i pričesnicu, siđe. 23 Poslije toga Mojsije i Aron uđoše u Šator sastanka. Kad iziđoše, blagosloviše narod. Slava Jahvina pokaza se svemu narodu. 24 Ispred Jahve izbi oganj i sažga žrtvu paljenicu i masne komade na žrtveniku. A sav narod, vidjevši to, viknu od veselja i pade ničice.