Online Biblija

Knjiga Postanka

Rezultati pretrage

Knjiga Postanka - Post 5,1

Pregled odabranog poglavlja

1

Patrijarsi prije potopa

Ovo je povijest Adamova roda.
Kad je Bog stvorio čovjeka, napravio ga je na priliku svoju; 2stvorio je muško i žensko. A kad ih je stvorio, blagoslovi ih i nazva – čovjek.
3Kad je Adamu bilo sto i trideset godina, rodi mu se sin njemu sličan, na njegovu sliku; nadjenu mu ime Šet. 4Po rođenju Šetovu Adam je živio osam stotina godina te mu se rodilo još sinova i kćeri. 5Adam poživje u svemu devet stotina i trideset godina. Potom umrije.
6Kad je Šetu bilo sto i pet godina, rodi mu se Enoš. 7Po rođenju Enoševu Šet je živio osam stotina i sedam godina te mu se rodilo još sinova i kćeri. 8Šet poživje u svemu devet stotina i dvanaest godina. Potom umrije.
9Kad je Enošu bilo devedeset godina, rodi mu se Kenan. 10Po rođenju Kenanovu Enoš je živio osam stotina i petnaest godina te mu se rodilo još sinova i kćeri. 11Enoš poživje u svemu devet stotina i pet godina. Potom umrije.
12Kad je Kenanu bilo sedamdeset godina, rodi mu se Mahalalel. 13Po rođenju Mahalalelovu Kenan je živio osam stotina i četrdeset godina te mu se rodilo još sinova i kćeri. 14Kenan poživje u svemu devet stotina i deset godina. Potom umrije.
15Kad je Mahalalelu bilo šezdeset i pet godina, rodi mu se Jered. 16Po rođenju Jeredovu Mahalalel je živio osam stotina i trideset godina te mu se rodilo još sinova i kćeri. 17Mahalalel poživje u svemu osam stotina devedeset i pet godina. Potom umrije.
18Kad je Jeredu bilo sto šezdeset i dvije godine, rodi mu se Henok. 19Po rođenju Henokovu Jered je živio osam stotina godina te mu se rodilo još sinova i kćeri. 20Jered poživje u svemu devet stotina šezdeset i dvije godine. Potom umrije.
21Kad je Henoku bilo šezdeset i pet godina, rodi mu se Metušalah. 22Henok je hodio s Bogom. Po rođenju Metušalahovu Henok je živio trista godina te mu se rodilo još sinova i kćeri. 23Henok poživje u svemu trista šezdeset i pet godina. 24Henok je hodio s Bogom, potom iščeznu; Bog ga uze.
25Kad je Metušalahu bilo sto osamdeset i sedam godina, rodi mu se Lamek. 26Po rođenju Lamekovu Metušalah je živio sedam stotina osamdeset i dvije godine te mu se rodilo još sinova i kćeri. 27Metušalah poživje u svemu devet stotina šezdeset i devet godina. Potom umrije.
28Kad su Lameku bile sto osamdeset i dvije godine, rodi mu se sin. 29Nadjene mu ime Noa, govoreći: »Ovaj će nam pribavljati, u trudu i naporu naših ruku, utjehu iz zemlje koju je Bog prokleo.« 30Po rođenju Noinu Lamek je živio pet stotina devedeset i pet godina te mu se rodilo još sinova i kćeri. 31Lamek poživje u svemu sedam stotina sedamdeset i sedam godina. Potom umrije.
32Pošto je Noa proživio pet stotina godina, rode mu se Šem, Ham i Jafet.