Online Biblija

Novi Zavjet Evanđelje po Marku

 

Evanđelje po Marku


1

1

I. PRIPRAVA ZA ISUSOVO DJELOVANJE

Propovijedanje Ivana Krstitelja

(Mt 3, 1–12; Lk 3, 1–18; Iv 1, 19–27)
Početak Evanđelja Isusa Krista Sina Božjega. 2Pisano je u Izaiji proroku:
Evo šaljem glasnika svoga
pred licem tvojim
da ti pripravi put.
3Glas viče u pustinji:
Pripravite put Gospodinu,
poravnite mu staze!
4Tako se pojavi Ivan: krstio je u pustinji i propovijedao krst obraćenja na otpuštenje grijeha. 5Grnula k njemu sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci: primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe.
6Ivan bijaše odjeven u devinu dlaku, s kožnatim pojasom oko bokova; hranio se skakavcima i divljim medom.
7I propovijedao je:
»Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. 8Ja vas krstih vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.«
9

Isusovo krštenje

(Mt 3, 13–17; Lk 1, 21–22; Iv 1, 29–34)
Onih dana dođe Isus iz Nazareta galilejskoga i primi u Jordanu krštenje od Ivana. 10I odmah, čim izađe iz vode, ugleda otvorena nebesa i Duha poput goluba gdje silazi na nj, 11a glas se zaori s nebesa: Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!
12

Kušnja u pustinji

(Mt 4, 1–11; Lk 4, 1–13)
I odmah ga Duh nagna u pustinju. 13I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu.
14

II. ISUSOVO DJELOVANJE U GALILEJI

Početak propovijedanja

A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: 15»Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!«
16

Prva četiri učenika

(Mt 4, 12–22; Lk 4, 14–15; 5, 1–11; Iv 1, 35–51)
I prolazeći uz Galilejsko more, ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova, gdje ribare na moru; bijahu ribari. 17I reče im Isus: »Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!« 18Oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim.
19Pošavši malo naprijed, ugleda Jakova Zebedejeva i njegova brata Ivana: u lađi su krpali mreže. 20Odmah pozva i njih. Oni ostave oca Zebedeja u lađi s nadničarima i otiđu za njim.
21

Poučavanje i čudo u kafarnaumskoj sinagogi

(Lk 4, 31–37)
I stignu u Kafarnaum. Odmah u subotu uđe on u sinagogu i poče naučavati. 22Bijahu zaneseni njegovim naukom. Ta učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.
23A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: 24»Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!« 25Isus mu zaprijeti: »Umukni i iziđi iz njega!« 26Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega.
27Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: »Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se.«
28I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj.
29

Ozdravljenje Petrove punice

(Mt 8, 14–15; Lk 4, 38–39)
I odmah pošto iziđoše iz sinagoge, uđe s Jakovom i Ivanom u kuću Šimunovu i Andrijinu. 30A punica Šimunova ležala u ognjici. I odmah mu kažu za nju. 31On pristupi, prihvati je za ruku i podiže. I pusti je ognjica. I posluživaše im.
32

Druga ozdravljenja

(Mt 8, 6–17; Lk 4, 40–41)
Uvečer, kad sunce zađe, donošahu preda nj sve bolesne i opsjednute. 33I sav je grad nagrnuo k vratima. 34I on ozdravi bolesnike – a bijahu mnogi i razne im bolesti – i zloduhe mnoge izagna. I ne dopusti zlodusima govoriti jer su ga znali.
35

Isus potajno ostavlja Kafarnaum i propovijeda po Galileji

(Mt 4, 23; Lk 4, 42–44)
Rano ujutro, još za mraka, ustane, iziđe i povuče se na samotno mjesto i ondje se moljaše. 36Potražiše ga Šimun i njegovi drugovi. 37Kad ga nađoše, rekoše mu: »Svi te traže.« 38Kaže im: »Hajdemo drugamo, u obližnja mjesta, da i ondje propovijedam! Ta zato sam došao.« 39I prođe svom Galilejom: propovijedao je u njihovim sinagogama i zloduhe izgonio.
40

Ozdravljenje gubavca

(Mt 8, 1–4; Lk 5, 12–16)
I dođe k njemu neki gubavac, klekne i zamoli: »Ako hoćeš, možeš me očistiti!« 41Isus ganut pruži ruku, dotače ga se pa će mu: »Hoću, budi čist!« 42I odmah nesta s njega gube i očisti se. 43Isus se otrese na nj i odmah ga otpravi 44riječima: »Pazi, nikomu ništa ne kazuj, nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi za svoje očišćenje što propisa Mojsije, njima za svjedočanstvo.« 45Ali čim iziđe, stane on uvelike pripovijedati i razglašavati događaj tako da Isus više nije mogao javno ući u grad, nego se zadržavao vani na samotnim mjestima. I dolažahu k njemu odasvud.