Online Biblija

Stari Zavjet Hošea

 

Hošea


1

1

Natpis

Riječ Jahvina koja dođe Hošei, sinu Beerijevu, u dane Uzije, Jotama, Ahaza i Ezekije, kraljeva judejskih, u dane Jeroboama, sina Joaševa, kralja izraelskog.
2

I. HOŠEINA ŽENIDBA I NJEZINO SIMBOLIČKO ZNAČENJE

Hošea se ženi i dobiva djecu

Početak riječi Jahvinih Hošei. Jahve reče Hošei: »Idi, oženi se bludnicom i izrodi djecu bludničku, jer se zemlja bludu odala, odmetnuvši se od Jahve!«
3I on ode, uze Gomeru, kćer Diblajimovu, koja zače i rodi mu sina.
4Jahve mu reče: »Nadjeni mu ime Jizreel, jer još samo malo i kaznit ću pokolje jizreelske na domu Jehuovu i dokončat ću kraljevstvo doma Izraelova. 5I u taj dan slomit ću lûk Izraelov u dolini jizreelskoj.«
6I ona opet zače i rodi kćer. I reče mu Jahve: »Nadjeni joj ime Nemila, jer mi odsad neće biti mila kuća Izraelova, od nje ću se povući; 7a omiljet će mi kuća Judina, spasit ću je Jahvom, Bogom njihovim, a neću je spasiti lûkom, mačem ni kopljem, ni konjima ni konjanicima.«
8Kad odoji Nemilu, zače opet i rodi sina. 9I reče Jahve: »Nadjeni mu ime Ne-narod-moj, jer više niste narod moj i ja vama nisam više Onaj koji jest.«